Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2096 av 29. november 2021 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, representert i Unionen av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2096 of 29 November 2021 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei CBS 143953 as a feed additive for all poultry species, pigs for fattening, piglets and all minor porcine species (holder of the authorisation: Danisco (UK) Ltd, represented in the Union by Genencor International B.V.) Siste nytt

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet og endret godkjenning av et preparat bestående av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei (CBS 143953) som avlsteknisk tilsetningsstoff for fjørfe og svin. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, verpehøns, slaktekalkun, mindre fjørfearter, avvent smågris og slaktegris. Godkjenningen er nå fornyet. I tillegg er minsteinnholdet for slaktekalkun søkt endret fra 1250 U/kg til 625 U/kg. Godkjenningen er også utvidet til å gjelde alle fjørfearter til egglegging og avl, diende smågris og mindre svinearter. Søker har vist at tilsetningsstoffet tilsvarer det produktet som er på markedet i dag. EFSA vurderer det som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette gjelder også for de nye dyreslagene. Det endrede minsteinnholdet for slaktekalkun har effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2096
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker