Gjennomføringsbeslutning om oppfriskningsdoser av covid-19-vaksiner i det europeiske koronasertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2021/2014 av 17. november 2021 om endring av gjennomføringsvedtak (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for implementering av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert ved forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og Rådet skal innlemmes i EØS-avtalen

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2014 of 17 November 2021 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council is to be incorporated into the EEA Agreement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er vedtatt av Kommisjonen og publisert i Official Journal. Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste EEAS og det forberedes innlemmelse i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 10. desember 2021

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.  Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses. 

Mange medlemsland har allerede annonsert eller har allerede begynt å administrere covid-19-vaksinedoser i tillegg til standard primærvaksinasjonsserie.

For å unngå divergerende, forvirrende eller teknisk uforenlige tilnærminger mellom medlemsstatene, er det nødvendig å ta i bruk enhetlige regler for utfylling av vaksinasjonssertifikater nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2021/953 utstedt etter administrering av slike tilleggsdoser.

Endringsrettsakt er oppdatering av tidligere gjennomføringsbeslutning med tekniske beskrivelser av hvordan løsningen for EU sitt koronasertifikat skal fungere på tvers av landegrensene. Endringsrettsakten inneholder spesifikasjoner på hvordan boosterdoser  skal presenteres i EU DCC.

Norge følger de spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten i dagens løsning.  Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene

Merknader
Rettslige konsekvenser

Krever ingen forskriftsendringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er positiv at man ved denne beslutningen kan legge til rette for korrekt registrering av oppfriskningsdoser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementets ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.  

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/953 som ble tatt inn i EØS-avtalen med Stortingets samtykke

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D2014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.11.2021
Dato returnert standardskjema: 23.11.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: