Gjennomføringsforordning til referanseverdiforordningen (BMR) om erstatning av referanseverdien EONIA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1848 av 21. oktober 2021 om angivelse av en erstatning for referanseverdien Euro overnight index average (EONIA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1848 of 21 October 2021 on the designation of a replacement for the benchmark Euro overnight index average

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU fra 11. november 2021. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komitemøte 10. desember 2021 og beslutningen trådte i kraft 31.12.2021. Rettsakten er gjennomført i norsk rett i referanseverdiforskriften med ikrafttredelse 1.1.2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratorer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Euro overnight index average (EONIA), er en kritisk referanseverdi som representerer den gjennomsnittlige referanserenten som europeiske banker låner ut til hverandre i Euro. EONIA benyttes i sammenheng med både indeksbytteavtaler og ulike verdsettelsesprosedyrer, og er av avgjørende betydning for kontantoppgjør. 

Rettsakten tar for seg vilkårene for anvendelse og beregningene ved fastsettelse av en erstatningsreferanseverdi for EONIA.

Administrator av EONIA, European Money Market Institute (EMMI) annonserte i februar 2018 at EONIA ikke ville være i overensstemmelse med referanseverdiforordningen. Avvikling av EONIA ble initiert, og den kortsiktige renten €STR ble i stedet anbefalt som den eurodenominert risikofrie renten. For å sikre en smidig overgang til €STR, ble det anbefalt å ta utgangspunkt i en modifisert versjon av beregningen av EONIA for perioden basert på €STR, med anvendelse i overgangsfasen fra 2. oktober 2019 til 3. januar 2022.    

Til tross for tidlig annonsering av EONIAs avvikling, og tilhørende anbefaling om å slutte å bruke EONIA som referanseverdi i nye kontrakter og benytte €STR i eksisterende kontrakter, foreligger det fortsatt et stort volum kontrakter og finansielle instrumenter i en rekke medlemsland, med referanse til EONIA. EONIA fortsetter derfor å spille en avgjørende rolle for finansmarkedene i EU, og opphør av referanseverdien vil sannsynligvis ha en betydelig forstyrrende innvirkning. 

Kommisjonen har utpekt en lovfestet erstatning for EONIA, som skal benyttes i enhver kontrakt og ethvert finansielt instrument som definert i MIFID II, og hvor kontrakten eller det finansielle instrumentet ikke selv angir en reserveløsning eller reserveløsningen ikke anses egnet.

Erstatningen til EONIA skal være basert på €STR, pluss en fast spredingsjustering på 8,5 basispunkter. Referanseverdien €STR fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB).

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021 og gjennomført i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for de seks norske administratorene av referanseverdier.

Eventuelle norske aktører som benytter EONIA i eksisterende kontrakter, vil bli berørt av rettsakten. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 3. januar 2022. Finanstilsynet antar at samme dato bør gjelde i EØS/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1848
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32021R1848

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 388/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker