Grensekontroll av økologiske produkter - unntak fra reglene om kontroll - 2021/2305

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om tillegg til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler om hvor og under hvilke vilkår økologiske produkter og karensprodukter unntas fra grensekontroll ved grensekontrollstasjoner, endring av kontrollsteder for slike produkter og endring av Kommisjonens delegerte forordninger (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2305 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with rules on the cases where and conditions under which organic products and in-conversion products are exempted from official controls at border control posts, the place of official controls for such products and amending Commission Delegated Regulations (EU) 2019/2123 and (EU) 2019/2124

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 21. oktober 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 27. desember 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU 1. januar 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir regler for når og under hvilke vilkår økologiske produkter og karens produkter, som utgjør en lav og ingen risiko, kan unntas fra grensekontroll, og hvor denne kontrollen kan gjennomføres hvis produktene plukkes ut for kontroll. Dette innebærer at det kun blir krav om kontroll av økologiske produkter over grensekontrollstasjon når tilsvarende ikke-økologiske produkter er grensekontrollpliktige. Videre justeres forordningene (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 når det gjelder bruk av kontrollsteder for gjennomføring av id.- og fysisk kontroll og videre transport, for å åpne opp for kontroll av disse økologiske produktene.

Rettsakten er en del av regelverket knyttet til det nye kontrollregimet for økologiske produkter, der grensekontrollpliktige varer skal gjennom en grensekontroll ved innførsel til EU/EØS. Denne kontrollen er en dokumentkontroll med en 100 % kontrollfrekvens, og identitets- og fysisk kontroll basert på risikobaserte stikkprøver. Denne kontrollen vil komme i tillegg til den generelle veterinære grensekontrollen eller kontrollen med ikke-animalske risikoprodukter.

Artikkel 3 i rettsakten gir nærmere regler om unntak fra kontroll ved en grensekontrollstasjon for økologiske dyr og produkter som ikke er omfattet av forordning (EU) 2017/625 art. 47 (1) bokstav a-e (kontrollforordningen), og økologiske dyr og produkter som er omfattet av forordning (EU) 2017/725 art. 47 (1) bokstav (f) som ikke er omfattet av et særlig regelverk gitt i medhold av forordning (EU) 2017/625 art. 1 (2) bokstav a-h og j eller art. 126 til 128. Dette betyr at dyr og produkter som er omfattet av et særlig kontrollregelverk må innom en grensekontrollstasjon for kontroll før dyrene eller produktene kan frigis ut på markedet.

I artikkel 4 er det gitt regler om at kontrollen av dyr og produkter nevnt i artikkel 3 skal gjennomføres ved et punkt for frigivelse (point of release for free circulation). Medlemsstaten er forpliktet til å informere kommisjonen om disse punktene, og sikre at disse har utstyr til å bruke TRACES-systemet.

Artikkel 5 gjør endringer til forordning (EU) 2021/2123, som regulerer unntak fra kravet om kontroll ved en grensekontrollstasjon for forsendelser som inneholder ikke-animalske risikoprodukter eller planter. Her justeres flere av artiklene, inkludert virkeområdet, for å åpne opp for at utpekte kontrollsteder også kan gjennomføre identitets- og fysisk kontroll på forsendelser med økologiske produkter, her stilles det også opp vilkår for å kunne gjennomføre denne kontrollen. I tillegg settes det inn en ny artikkel med definisjoner.

Rettsakten artikkel 6 gjør også endringer til forordning (EU) 2021/2124, som regulerer adgangen for videre transport av forsendelser til bestemmelsesstedet i påvente av resultatene fra grensekontrollen. Her endres forordningen (2021/2124) for å tillate videre transport av forsendelser med økologiske planter. Planter vil fortsatt være utenfor EØS-avtalen og reguleres direkte av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2018/848 (økologiforskriften).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i en ny forskrift for å gjennomføre reglene som gir muligheten for kontroll av økologiske produkter ved et punkt for frigivelse (point of release for free circulation).

Rettsakten krever videre endring av flere forskrifter:

- forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130,

- forskrift 9. mars 2020 nr. 711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye reglene som gjennomføres ved denne rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det blir tilsvarende regler for økologiske og ikke-økologiske produkter relatert til grensekontrollplikt.

Det blir derfor videreført tilsvarende krav som i dag, at grensekontrollpliktige økologiske varepartier må kontrolleres over grensekontrollstasjon. Det blir imidlertid en presisering og endring i at økologikontrollen må gjennomføres før øvrig grensekontroll, og TRACES skal tilpasses gjennomføringen av den nye flyten i den totale kontrollen av grensekontrollpliktige økologiske varepartier.

Hovedandelen av økologiske varepartier som importeres til Norge er ikke grensekontrollpliktige, og vil som i dag kontrolleres av Mattilsynet hos førstemottaker. Det blir derfor ingen endring i importkontrollen for slike økologiske varepartier.

For Mattilsynet vil denne utvidelsen angående bruken av kontrollsteder og utpeking av "point of release for free circulation" medføre et merarbeid for å utpeke og godkjenne disse stedene.

Kravene til kontrollsteder er de samme som for en grensekontrollstasjon. Per tid vil Mattilsynet kun utpeke kontrollsteder i forbindelse med kontroll som ikke kan gjøres på en grensekontrollstasjon, eksempelvis kontroll av big-bags, noe som vil begrense arbeidsomfanget. Justeringen av videre transport ordningen vil ikke ha noen betydning for Mattilsynet. Bruken av kontrollsteder vil bli tilsvarende for økologiske og ikke-økologiske varepartier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Utgangspunktet er at grensekontrollpliktige varer skal kontrolleres ved grensekontrollstasjon, uavhengig av om det er en økologisk eller ikke-økologisk forsendelse. Videre er det for spesifikke varer, ikke-animalske risikoprodukter, mulig å kontrollere ved kontrollsted. Dette gir like regler og forutsetninger, uavhengig av om det er økologisk- eller ikke-økologiske varer.

Ved at rettsakten artikkel 4 åpner opp for at unntatte produkter, som ikke er omfattet av kontrollforordningen artikkel 41 (1) bokstav a-e eller ikke omfattet av særlige kontrollregler etter artikkel 41 (1) bokstav f, vil det være en mulighet for å gjennomføre kontrollen av økologiske produkter på stedet for frislipp på markedet (point of release for free circulation). Dette er det som er hovedregelen i dag. Hovedandelen av økologiske varepartier vil omfattes av dette unntaket, ikke være grensekontrollpliktige, og vil som i dag kontrolleres hos førstemottaker (point of release for free circulation). Det er helt opp til medlemsstatene å vurdere hvor denne kontrollen mest hensiktsmessig kan gjennomføres, der grensekontrollstasjoner også kan utpekes som en point of release for free circulation.

Det bemerkes at planteområdet er utenfor EØS-avtalen, og at kontrollen av disse følger et nasjonalt spor når det gjelder bruken av kontrollsteder gitt i forordning (EU) 2019/2123.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2305
Basis rettsaktnr.: 2018/848, 2019/2123 og 2019/2124
Celexnr.: 32021R2305

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2021
Frist returnering standardskjema: 22.02.2022
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker