Plantevernmiddelrester 2021/1884

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1884 av 27. oktober 2021 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for klorantraniliprol i belgvekster

Commission Regulation (EU) 2021/1884 of 27 October 2021 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole in pulses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Klorantraniliprol er godkjent som aktivt stoff i EU, men stoffet er ikke godkjent brukt i Norge. 

Forordning (EU) 2021/1884 endrer grenseverdier for restmengder av klorantraniliprol på bakgrunn av en søknad om MRLer (importtoleransesøknad) knyttet til godkjent bruk av stoffet for belgvekster i USA. Søker har dokumentert at godkjent bruk i USA i belgvekster kan gi rester over EU MRL (0,01 mg/kg) og at det derfor er behov for en høyere MRL for å unngå handelsbarrierer ved import av slike produkter. EFSA har vurdert at krav til dokumentasjon er oppfylt og at ny MRL ikke vil medføre uakseptabel helserisiko for europeiske forbrukere.
Det fastsettes MRLer på 0,3 mg/kg for klorantraniliprol for produktgruppen belgvekster (produktgruppe 0300000).

Forordning (EU) 2021/1884 er fastsatt i EU. Endringene i MRLer gjelder i EU fra 17. november 2021. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, seksjon Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlaget for fastsettelse av grenseverdier. 
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1884
Basis rettsaktnr.: (EU) 396/2005
Celexnr.: 32021R1884

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2021
Frist returnering standardskjema: 15.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.12.2021
Høringsfrist: 14.01.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022