Plantevernmiddelrester fo. 2021/1804 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1804 av 12. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for bentazon i erter med belg

Commission Regulation (EU) 2021/1804 of 12 October 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue level for bentazone in peas with pods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Bentazon er godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Stoffet er godkjent brukt i Norge blant annet ved dyrking av erter.

Endringen i MRL skjer på bakgrunn av en MRL-søknad for å endre eksisterende MRLer for bentazon i erter (med belg), erter (uten belg), bønner (med belg) og bønner (uten belg).
EFSA vurderte at dokumentasjonen var tilstrekkelig for å kunne anbefale en høyere MRL for erter (med belg), men det ble vurdert ut i fra resultatene fra restforsøk at det ikke er nødvendig å endre eksisterende MRLer for bønner (med belg), bønner (uten belg) og erter (uten belg). 
Det er på bakgrunn av EFSAs vurdering besluttet kun å endre MRL for erter (med belg).  
Forordning (EU) 2021/1804 fastsetter en høyere MRL for bentazon i eller på erter (med belg) på 0,8 mg/kg.

Forordning (EU) 2021/1804 er fastsatt og den nye grenseverdien gjelder allerede i EU. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen tas inn i norsk regelverk.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 

EFSA har vurdert at ny MRL for erter med belg ikke vil medføre helserisiko for forbrukerne. Endringene vil ikke ha konsekvenser for godkjent norsk bruk fordi det fastsettes en høyere MRL enn nåværende MRL for erter med belg.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1804
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 10.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2021
Høringsfrist: 06.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker