Reach/XIV/Echa 9. anbefaling

Kommisjonsforordning (EU) 2022/586 av 8. april 2022 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

COMMISSION REGULATION (EU) 2022/586 of 8 April 2022 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen er fastsatt og publisert i Official Journal. Den er også gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Stoffene som er omfattet av autorisasjonsordningen i Reach-forordningen er alle identifisert som stoff som gir stor grunn til bekymring ("substances of very high concern", SVHC). De er videre nominert av kjemikaliebyrået Echa til å bli omfattet av autorisasjonsordningen etter behandling i medlemsstatskomiteen i Echa. Stoffene i dette forslaget til forordning ble oversendt fra Echa til Kommisjonen i Echas niende anbefalingen av stoffer til Reach vedlegg XIV. Fem av de 18 stoffene på den niende anbefalingen er tatt inn på Reach vedlegg XIV og dermed omfattet av autorisasjonsordningen. Stoffer som er omfattet av autorsasjonsordningen kan etter en utløpsdato ikke brukes lenger uten at en virksomhet har søkt om autorisasjon til å bruke stoffet til et spesifikt bruksområde. Søknadsfristen og utløpsdatoen er henholdsvis 1. november 2023 og 1. mai 2025 for alle de fem stoffene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/586
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32022R586

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2021
Frist returnering standardskjema: 23.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 308/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.03.2022
Høringsfrist: 05.05.2022
Frist for gjennomføring: 10.12.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.01.2023

Lenker