Rettelser i noen språkversjoner (vin)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16 av 22. oktober 2021 som gjør rettelser i noen språkversjoner av delegert forordning (EU) 2019/934 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder vindyrkningsområder der alkoholinnholdet kan økes, godkjente ønologiske metoder og restriksjoner som gjelder for produksjonen og konserveringen av druevinprodukter, minimum alkoholprosent for biprodukter og avfallshåndtering for disse og publisering av standardene til OIV

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/16 of 22 October 2021 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen den 22. oktober 2021, den ble publisert i Official Journal den 10. januar 2022 og trer i kraft 30 januar 2022.

Sammendrag av innhold

Det er avdekket feil språkbruk i noen av de offisielle språkversjonene av delegert forordning (EU) 2019/934. For å rette opp i disse språklige feilene er det derfor nødvendig med en ny delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16. Det er de franske, latviske, polske, rumenske og spanske språkversjonene som inneholder feilen. I punkt (1) i fortalen til den foreslåtte rettsakten fremkommer det at feilen er i delegert forordning (EU) 2019/934 Vedlegg I Del B , punkt A.2(e) underpunkt 11 og at den omhandler vin som stammer fra Canada. Det foreslås derfor å endre de språkversjonene som inneholder feilen. Videre slås det fast i fortalen punkt (2) at de øvrige språkversjonene ikke er påvirket av feilen. Det presiseres ytterligere i artikkel 1 at den engelske språkversjonen ikke er berørt.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen vil i liten grad ha rettslige konsekvenser for Norge siden endringen kun gjelder noen språkversjoner og den engelske språkversjonen ikke er omfattet av endringen. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for å ta den inn i norsk rett gjennom endring i vinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å ha økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/16
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32022R0016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2021
Frist returnering standardskjema: 08.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker