Vet - unntak for tilbakeførsel av visse hov- og klauvdyr etter utstilling i tredjeland

Kommisjonens delegerte forordning (EU) …/… av 21. oktober 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder ytterligere krav for import til EØS-området av visse typer hov- og klauvdyr som har opprinnelse i EØS-området, er flyttet til et tredjeland eller territorium for å delta i arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til EØS-området

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 21.10.2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 as regards additional requirements for the entry into the Union of certain ungulates which originate in the Union, are moved to a third country or territory to participate in events, exhibitions, displays and shows and are then moved back to the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/692 som gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 når det gjelder import til EØS av levende dyr, animalske produkter og avlsprodukter. Endringen omfatter at det åpnes for tilbakeførsel av visse hov- og klauvdyr som har opprinnelse i EØS-området, er flyttet til et tredjeland for deltagelse på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til opprinnelseslandet. Ved slik tilbakeførsel gjøres det unntak fra noen av de ordinære importkravene under visse vilkår. Tilsvarende bestemmelse finnes i artikkel 177 i forordningen for tilbakeførsel av hestedyr. Det har nå oppstått behov for å utvide denne bestemmelsen til også å omfatte storfe, sau og geit.

Vilkårene for at storfe, sau og geit kan tilbakeføres til et EØS-land etter en midlertidig eksport fra EØS-området for deltagelse på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show er at:

  • Oppholdet i tredjelandet ikke er lenger enn 15 dager. 
  • Tredjelandet er listeført for import av den relevante arten.
  • Anlegget der arrangementet finner sted, tilfredsstiller kravene for oppsamlingssentraler for hov- og klauvdyr i tredjeland, samt kravene for import av hov- og klauvdyr gjennom hele oppholdsperioden.
  • Transport av dyrene til og fra anlegget er i henhold til transportbestemmelsene i artikkel 17 i forordningen, samt at dyrene ikke lastes av i et annet tredjeland under transporten.
  • Dyrene ikke har kontakt med dyr av lavere helsestatus fra de sendes fra EØS-landet til de returnerer til EØS-landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres sammen med forordning (EU) 2020/692 i dyrehelseimportforskriften. Rettsakten vil således medføre en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at de foreslåtte endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer at dyrehelserisikoen ved midlertidig eksport og tilbakeførsel av storfe, sau og geit som deltar på arrangementer, utstillinger, framvisninger og show er minimal med de vilkårene som stilles for slik forflytning. I tillegg er omfanget av slike forflytninger veldig lite, noe som ytterligere reduserer risikoen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2020/692

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker