Animalske biprodukter- AHL

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1699 av 22. september 2021 om endring av vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til standard helsesertifikat for forflytting av forsendelser av animalske biprodukter fra restriksjonssoner opprettet for forebygging og kontroll av visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1699 of 22 September 2021 amending Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the model health certificate for movements of consignments of animal by-products from restricted zones established for the prevention and control of certain listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/687 om regler for forebygging og kontroll med listeførte sykdommer fastsetter detaljerte bestemmelser om bekjempelse og kontroll av listeførte sykdommer. Forordningen er en del av ny dyrehelselov. Artikkel 22 i denne forordningen slår fast at forflytting av animalske biprodukter fra restriksjonssoner skal følges av et helsesertifikat (punkt 5). Det åpnes også for et alternativt system for sporbarhet av disse produktene (punkt 6). Forordning (EU) 2021/1699 etablerer derfor et modell helsesertifikat for forflytting av forsendelser av animalske biprodukter ut fra restriksjonssoner ved bekjempelse av listeførte sykdommer. Dette dokumentet skal brukes i TRACES NT og følger standard utforming i TRACES NT. Hensikten med helsesertifikatet er å begrense faren for smittespredning siden all transport av produkter i utgangspunktet utgjør en smittespredningsrisiko. En offentlig veterinær skal skrive under på helsesertifikatet og bekrefte hvor biproduktene stammer fra, og at kravene i artikkel 22 i forordning (EU) 2020/687 er oppfylt. Dette gjør forflyttingen tryggere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1699
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32021R1699

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2021
Frist returnering standardskjema: 21.01.2022
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.05.2022