EØS-notatbasen

Endring av overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2021/808

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/810 av 20. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 når det gjelder overgangsbestemmelser for visse stoffer oppført i vedlegg II til beslutning 2002/657/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/810 of 20 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/808 as regards transitional provisions for certain substances listed in Annex II to Decision 2002/657/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 gjelder for offentlig kontroll for verifisering av at kravene som gjelder forekomst av rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr er overholdt. Forordningen fastsetter regler for analysemetoder som skal brukes til prøvetaking og relaterte laboratorieanalyser når det gjelder rester av farmakologisk aktive stoffer i levende dyr, deres kroppsdeler og væsker, ekskrementer, vev, produkter av animalsk opprinnelse, animalske biprodukter, dyrefôr og vann. Forordningen fastsetter også regler om tolkning av analyseresultater for laboratorieanalysene og detaljerte krav til dokumentasjon av analysemetodene, ytelseskriterier og validering.

Forordning (EU) 2021/808 opphever blant annet beslutning 2002/657/EF. I artikkel 4 og vedlegg II til denne beslutningen er det fastsatt minimumskrav for ytelse for analysemetoder (MRPL) for farmakologisk aktive stoffer; kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter, og summen av malakittgrønt og leukomalakittgrønt. Artikkel 8 i forordning (EU) 2019/1871 inneholder overgangsbestemmelser for referanseverdier for tiltak (RPA) for forbudte farmakologisk aktive stoffer. Frem til 27. november 2022 bør MRPL for kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter og summen av malakittgrønt og leukomalakittgrønt som er oppført i vedlegg II til beslutning 2002/657/EF, brukes som referanseverdier for RPA for næringsmidler av animalsk opprinnelse, enten de er importert eller omsettes på det indre markedet. 

På bakgrunn av dette vil vedlegg II til beslutning 2002/657/EF gjelde frem til 27. november 2022. Forordning (EU) 2021/810 tilføyer denne overgangsbestemmelsen til forordning (EU) 2021/808. Artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808 endres derfor.

Følgende setning tilføyes i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808 (fritt oversatt): Med henblikk på innholdet i artikkel 8(2) i forordning (EU) 2019/1871, vil vedlegg II til beslutning 2002/657/EF fortsatt gjelde frem til 27. november 2022.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i norsk rett i en forskrift under matloven. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det skal gjøres i form av Eendring i en forskrift som gjelder i dag eller ved fastsettelse av en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Forordning (EU) 2021/810 endrer overgangsbestemmelsene i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808. Dette vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomhetene. 

Forbrukerne

Forordning (EU) 2021/810 har ingen direkte innvirkning for forbrukerne.

Mattilsynet

Forordning (EU) 2021/810 endrer overgangsbestemmelsene i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808. Forordning (EU) 2021/808 fastsetter blant annet krav til analysemetoder som skal brukes til prøvetaking og relaterte laboratorieanalyser når det gjelder rester av farmakologisk aktive stoffer i dyr som brukes til næringsmiddelproduksjon. Dette skjer gjennom overvåking og kvalitetskontroll. Mattilsynet har ikke egne laboratorier. Det er ulike kunnskapsinstitusjoner som utfører disse analysene på vegne av Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/810
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32021R0810

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 95/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.11.2021
Høringsfrist: 09.02.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.05.2022