Forordning (EU) 2021/2227, som endrer (EU) nr. 1178/2011, All-weather operations (AWO) and review of crew training requirements

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/2227 av 14. desember 2021 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 når det gjelder kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2227 of 14 December 2021 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for all-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av kommisjonen 14. desember 2021, og trer i kraft 3. januar 2022.

Reglene i forordningen vil gis virkning fra 30. oktober 2022.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2021/2227 som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 om krav til besetningsmedlemmer. Forordning (EU) 2021/2227 inngår i en regelverkspakke på tre forordninger, som samlet gjør endringer i hhv reglene for luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner. Se tilhørende EØS-notater "Forordning (EU) 2022/208, som endrer (EU) 139/2014, All-weather operations (AWO)" og "Forordning (EU) 2021/2237, som endrer (EU) 965/2012, All-weather operations (AWO)".

Formålet med denne regelverkspakken er å modernisere de felleseuropeiske reglene om allværsoperasjoner (AWO), i tillegg til opplæring av flybesetninger, på en koordinert måte innen de tre områdene luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner.

Med forordning (EU) 2021/2227 gjøres de nødvendige tilpasninger i reglene om krav til piloter som følge av de nye reglene om allværsoperasjoner. Hovedelementene i forordningen er:

  • Tilpasninger i kravene til flyging av helikoptre med én motor, ettersom også disse kan bli sertifisert for flyging under instrumentflygeregler (IFR). Kravene vil tilpasses kravene for å fly med helikoptre med mer enn én motor.
  • Tilpasning av kravene for flyging med flere piloter i helikoptre som er sertifisert for én-pilotsoperasjoner, slik at ikke reglene motiverer til å fly uten co-pilot der man ellers hadde foretrukket å fly med co-pilot.

Merknader
 

Rettslige konsekvenser

Rettsakten bygger på et forarbeid gjort av EASA, og som kommer frem gjennom deres Opinion 02/2021. Etter første gangs drøftelse i komitologi (EASA-komiteen), la kommisjonen frem et forslag til tre separate endringsforordninger (i stedet for én forordning, som EASA hadde foreslått). Disse gjør endringer i eksisterende gjennomføringsforordninger på områdene:

- luftoperasjoner (forordning (EU) 965/2012)

- flybesetninger (forordning (EU) nr. 1178/2011)

- lufthavner (forordning (EU) 139/2014).

Dette EØS-notatet gjelder endringsforordningen knyttet til besetningsmedlemmer (forordning (EU) nr. 1178/2011).

Forordning (EU) nr. 1178/2011 er gjennomført i norsk rett i forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer, som del av EØS-avtalen. Ny forordning (EU) 2021/2227 vil likeledes måtte gjennomføres ved tilpasning av samme forskrift. I påvente av gjennomføring i norsk rett av basisforordning (EU) 2018/1139, vil Luftfartstilsynet vurdere en direkte nasjonal gjennomføring av forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for noen av de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Overordnet framstår rettsakten som en forbedring av gjeldende regelverk. 

EØS-relevans:

Luftfartsttilsynet finner rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2227
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R2227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2021
Frist returnering standardskjema: 04.01.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.09.2021
Høringsfrist: 26.11.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker