Forordning (EU) 2022/208, som endrer (EU) 139/2014, All-weather operations (AWO)

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2022/208 av 14. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 når det gjelder kravene til allværsoperasjoner

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/208 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the requirements for all-weather operations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen har vært til behandling i EUs ekspertgruppe for flysikkerhet, og ble vedtatt av kommisjonen 14. desember 2021. Forordningen trer i kraft 9. mars 2022.

Reglene i forordningen vil gjelde fra 1. august 2022.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2022/208 som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 om krav til lufthavner. Forordning (EU) 2022/208 inngår i en regelverkspakke på tre forordninger, som samlet gjør endringer i hhv reglene for luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner. Se tilhørende EØS-notater "Forordning (EU) 2021/2237, som endrer (EU) 965/2012, All-weather operations (AWO)" og "Forordning (EU) 2021/2227, som endrer (EU) nr. 1178/2011, All-weather operations (AWO) and review of crew training requirements".

Formålet med denne regelverkspakken er å modernisere de felleseuropeiske reglene om allværsoperasjoner (AWO), i tillegg til opplæring av flybesetninger, på en koordinert måte innen de tre områdene luftoperasjoner, flybesetninger og lufthavner.

Med forordning (EU) 2022/208 gjøres de nødvendige tilpasningene i reglene om krav til lufthavner som følge av de nye reglene om allværsoperasjoner, som for øvrig også følger av ICAO-regelverket. Hovedelementene i forordningen er:

  • Tilpasninger i definisjonene av «decision altitude», «instrument runway», «low visibility operations», «low visibility procedures», «low visibility take-off», «operation with operational credits» og «Type B instrument approach operation».
  • Nye krav til tilgjengelighet og vedlikehold av visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler og annet utstyr som er nødvendig for å støtte allværsoperasjoner, særlig meteorologisk utstyr. Dette medfører endringer i reglene om organisatoriske krav til lufthavnoperatører i vedlegg III i forordning (EU) nr. 139/2014.
  • Nye krav til driftsprosedyrer knyttet til SMGS («surface movement guidance and control system») og lavsiktsoperasjoner. Dette medfører endringer i reglene om operasjonelle krav for lufthavner i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 139/2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten bygger på et forarbeid gjort av EASA, og som kommer frem gjennom deres Opinion 02/2021. Etter første gangs drøftelse i komitologi (EASA-komiteen), la kommisjonen frem et forslag til tre separate endringsforordninger (i stedet for én forordning, som EASA hadde foreslått). Disse gjør endringer i eksisterende gjennomføringsforordninger på områdene:

- luftoperasjoner (forordning (EU) 965/2012)

- flybesetninger (forordning (EU) nr. 1178/2011)

- lufthavner (forordning (EU) nr. 139/2014).

Dette EØS-notatet gjelder endringsforordningen knyttet til lufthavner (forordning (EU) nr. 139/2014). Forordningen er en delegert rettsakt («delegated act»), og er derfor ikke behandlet i komitologi-prosess.

Forordning (EU) nr. 139/2014 er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv, som del av EØS-avtalen. Ny forordning (EU) 2022/208 vil likeledes måtte gjennomføres ved tilpasning av samme forskrift. I påvente av gjennomføring i norsk rett av basisforordning (EU) 2018/1139, vil Luftfartstilsynet vurdere en direkte nasjonal gjennomføring av forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for noen av de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Overordnet framstår rettsakten som en forbedring av gjeldende regelverk. 

EØS-relevans:

Luftfartstilsynet finner rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/208
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2021
Frist returnering standardskjema: 01.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.09.2021
Høringsfrist: 26.11.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker