Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler

Forordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

REGULATION (EU) 2023/1113 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849 (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 29. juni 2023 og vil få anvendelse i EU fra 30. desember 2024. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

20. juli 2021 presenterte EU-kommisjonen en pakke bestående av fire regelverksforslag med det formål å styrke EUs regler og innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT), herunder et forslag til revidert forordning (EU) 2015/849. Sistnevnte forslag er nå vedtatt og i kraft i EU i form av forordning (EU) 2023/1113.

Forordningen regulerer hvilke opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoverdier, og utvider rekkevidden av forordning (EU) 2015/847. Sistnevnte forordning gjelder pengeoverføringer, og med forordning (EU) 2023/1113 omfattes også overføringer av kryptoverdier foretatt av tilbydere av tjenester knyttet til kryptoverdier ("Crypto-Asset Service Providers"). Forordningen endrer videre direktiv (EU) 2015/849.

Tilbydere av tjenester knyttet til kryptoverdier som er avsender av en transaksjon må sikre at en rekke data følger transaksjonen, herunder navn, kontonummer eller lignende, adresse og kundeidentifikasjon på kunden som foretar overføringen, og navn og kontonummer eller lignende til personen som mottar kryptoverdiene.

Tilbydere av tjenester knyttet til kryptoverdier  som er mottaker av en transaksjon må bl.a. ha på plass effektive rutiner for å identifisere om tilstrekkelig informasjon følger transaksjonen.

Endringene i forordningen reflekterer FATF anbefaling 15 og anbefaling 16.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2015/847 er i dag gjennomført i forskrift til hvitvaskingsloven. Hvis forslaget tas inn i EØS-avtalen må henvisningen oppdateres.

Forordningen endrer også hvitvaskingsdirektivet, hvilket kan innebære at hvitvaskingsloven må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen oppstiller nye regler for tilbydere av tjenester knyttet til kryptoverdier. Bestemmelsene vil medføre økte økonomiske og administrative konsekvenser for slike aktører.

Videre antas forordningen å medføre økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Forordning (EU) 2015/847 er i dag gjennomført i forskrift til hvitvaskingsloven. Hvis forslaget tas inn i EØS-avtalen må henvisningen oppdateres.

Forordningen endrer også hvitvaskingsdirektivet, hvilket kan innebære at hvitvaskingsloven må endres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)422
Rettsaktnr.: Regulation (EU) 2023/1113
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1113

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2023
Frist returnering standardskjema: 20.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker