Forslag til forordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er på høring i EU med frist for å gi innspill 12. november 2021.

Sammendrag av innhold

20. juli 2021 presenterte EU Kommisjonen en pakke bestående av fire regelverksforslag med det formål å styrke EUs regler og innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). Målet med regelverkspakken er å forbedre muligheten til å oppdage og stoppe mistenkelige transaksjoner og mistenkelige forhold, og å tette hull i eksisterende regelverk som utnyttes av kriminelle for å hvitvaske ulovlige midler eller for å finansiere terror gjennom det finansielle systemet.

Regelverkspakken består av følgende fire forslag til nye rettsakter:

  • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010
  • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme
  • Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om ordninger som medlemsstatene skal innføre for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om oppheving av direktiv (EU) 2015/849
  • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

Kjernen i forslaget til regelverkspakke er opprettelsen av en ny EU-tilsynsmyndighet for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og som igjen skal bidra til mer enhetlige AML/CFT-tilsyn i EU og styrke samarbeidet mellom medlemslandenes finansielle etterretning (FIU). En rekke bestemmelser som i dag er vedtatt i direktivs form, forslås gjennomført i en ny forordning for å sikre rettsharmoni i samtlige av EUs medlemsland. I forslaget ligger det også at reglene som gjelder kundetiltak og reelle rettighetshaver presiseres, og det innføres et forbud mot kontantbetalinger på over 10.000 euro. Forslaget til nytt direktiv, vil erstatte EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, samt at det foreslås innført nye bestemmelser som har til hensikt å styrke medlemslandenes AML/CFT-tilsynsmyndigheter og FIU-er. Forslagene omfatter både hvordan de nasjonale institusjonene organiseres og hvordan de skal bidra til bedre samhandling og samarbeid med andre medlemslands myndigheter. Det foreligger også et forslag til omarbeiding av en forordning som vil gjøre det mulig å spore overføringer av visse kryptoeiendeler.

Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

Forslaget til forordning har som formål å utvide rekkevidden av forordning 2015/847, som regulerer krav til hvilke opplysninger om betaleren som skal følge pengeoverføringer, slik at overføringer av kryptoeiendeler foretatt av kryptovalutatjenestetilbydere ("Crypto-Asset Service Providers") omfattes på lik linje med overføringer av penger. På grunn av den grenseoverskridende karakteren og risikoen forbundet med kryptoeiendeler og kryptovaluta tjenestetilbydere, skal alle overføringer av kryptoeiendeler behandles som grensekryssende overføringer. Kryptovalutatjenestetilbydere som er avsender av en transaksjon må sikre at en rekke data følger transaksjonen, herunder navn, kontonummer, adresse og kundeidentifikasjon på kunden som foretar overføringen, og navn og kontonummer til personen som mottar kryptoeiendelene. Kryptovalutatjenestetilbydere som er mottaker av en transaksjon må bl.a. ha på plass effektive rutiner for å indentifisere om tilstrekkelig informasjon følger transaksjonen. Endringene i forslag til forordning reflekterer de endringene som er gjort i eller tilknytning til FATF anbefaling 15 og anbefaling 16.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hvis forslaget vedtas i EU og tas inn i EØS-avtalen, vil forordningen mest sannsynlig gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at denne forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Forordning (EU) 2015/847 er i dag gjennomført i forskrift til hvitvaskingsloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer at enkelte nye aktører underlegges reglene i forordningen og for disse kan det medføre økte kostnader. For Finanstilsynet vil det at nye aktører underlegges reglene, medføre økte arbeidsoppgaver, herunder særlig regelverksavklaring og veiledning til de nye rapporteringspliktige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet holder på å vurdere rettsakten. 

Vurdering

Det legges til grunn at forordningen er EØS-relevant. Endringene som følger av forslag til forordning, er en mindre omarbeiding av eksisterende forordning i lys av endringer i de internasjonale FATF-standardene, og vil bidra til å styrke den felleseuropeiske innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det antas at forordningen er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)422
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker