Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2080 av 26. november 2021 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2080 of 26 November 2021 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli NITE SD 00268 as a feed additive for all animal species except finfish

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av aminosyren L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Escherichia coli (NITE SD 00268). Tilsetningsstoffet er fra før godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff for fisk og er nå godkjent for alle dyr, samt som sensorisk tilsetningsstoff i fôr for alle dyr. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-histidin er en god aminosyrekilde, men for at det skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom, siden aminosyrer først har effekt hvis de videreføres til tarm for opptak der.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2080
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.06.2022

Lenker