Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2050 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis CECT 5940 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner, avlskalkuner, mindre utbredte arter av oppfôrings- og avlsfjørfe, og prydfugler (unntatt for avl) (innehaver av godkjenningen: Evonik Operations GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2050 of 24 November 2021 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus velezensis CECT 5940 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor poultry species for fattening and reared for breeding and ornamental birds (except for reproduction) (holder of authorisation: Evonik Operations GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et tilsetningsstoff bestående av levende sporer av Bacillus velezensis (CECT 5940) som avlsteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til oppfôringskalkun, avlskalkun, mindre fjørfearter til slakt og avl og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer tilsetningsstoffet til også ha effekt over 1x109 CFU/kg fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2050
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker