EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. 2021/1355 (MANCP)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1355 av 12. august 2021 om flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som skal etableres av medlemslandene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1355 of 12 August 2021 on multiannual national control programmes for pesticides residues to be established by Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1355 viderefører visse spesifikke krav til gjennomføring av flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester samtidig som artikkel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 (plantevernmiddelrestforordningen) senere vil oppheves. Opphevelsen av artikkel 30 henger sammen med gjennomføringen av ny kontrollforordning (EU) 2017/625. Formålet med forordning (EU) 2021/1355 er å unngå å miste en del eksisterende krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester når artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen oppheves.

Forordning (EU) 2017/625 opphever artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen, men artikkel 30 gjelder i EU inntil 14. desember 2022. Artikkel 30 inneholder flere spesifikke krav til etablering av risikobaserte flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som har som formål både å vurdere forbrukereksponering og regelverksetterlevelse. 

Selv om artikkel 110 i forordning (EU) 2017/625 fastsetter minimumskrav til innholdet i flerårige nasjonale kontrollprogram, er det vurdert at disse kravene ikke omfatter alt som kreves i forbindelse med gjennomføringen av flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester, og at det dermed er ønske om å beholde kravene til nasjonale kontrollprogram fra artikkel 30 i plantevernmiddelrestforordningen etter at denne artikkelen oppheves. Kravene som tidligere var fastsatt i artikkel 30, er nå oppført i artikkel 1 i forordning (EU) 2021/1355. Denne forordningen gjelde i EU fra 15. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen (EU) 2021/1355 gjennomføres i norsk rett som den er uten tekniske eller materielle tilpasninger ved fastsettelse av forskrift X.X.202X nr. XXX om flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som skal etableres av medlemslandene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen større endringer sammenlignet med nåværende regelverk og endringene vil ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for analyse- og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer der også Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forordningen tar inn spesifikke krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for plantevernmiddelrester. Disse kravene står nå i gjeldende artikkel 30 i forordning (EF) nr. 396/2005 som senere vil oppheves ved at dette fastsettes i en egen forordning. 

Det kan være en fordel å beholde enkelte spesifikke krav til flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler. Det er spesielt viktig at nasjonale kontrollprogram fortsatt vil oppfylle formålet om å vurdere forbrukereksponering og regelverksetterlevelse. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst til denne forordningen.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram. Det er derfor vurdert ikke å være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten. Det er heller ingen nye krav som innføres ved denne forordningen, derimot en videreføring av eksisterende krav til myndighetenes gjennomføring av offentlige kontrollprogram.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1355
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1355

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2021
Frist returnering standardskjema: 31.08.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.06.2022

Lenker