Utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1456 av 2. juni 2021 om utfylling av forordning (EU) nr. 648/2012 ved spesifisering av kravene til at forretningsvilkår for clearingtjenester for OTC-derivater skal anses som rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1456 of 2 June 2021 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 by specifying the conditions under which the commercial terms for clearing services for OTC derivatives are to be considered to be fair, reasonable, non-discriminatory and transparent

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 2. juni 2021, publisert i Official Journal 8. september 2021 og trådte i kraft den påfølgende dag. Den skal gjelde fra 9. mars 2022. Kommisjonsforordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre) slik denne lyder etter endring ved EMIR Refit (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/834). Det fastsettes detaljerte krav til forretningsvilkårene for clearingmedlemmer og klienter som tilbyr direkte eller indirekte kundeclearingtjenester etter EMIR. Foretningsvilkårene skal være rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende, og gjennomsiktige ("FRANDT" – fair, reasonable, non-discriminatory and transparent"), jf. EMIR artikkel 4 nr. 3 bokstav a.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten tas inn i norsk rett ved inkorporasjon av verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er teknisk utfyllende bestemmelser til plikter som følger av hovedrettsakten. Denne rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av hovedrettsakten. .

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Det vil være behov for å tilpasse ikrafttredelsesdato, slik at denne rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som EMIR Refit (2019/834). Det må også vurderes om det er behov for å tilpasse art. 3 om overgangsordninger, slik at EØS/EFTA-aktører får tilsvarende overgangsperiode fra det tidspunkt rettsakten er i kraft i EØS/EFTA, som EU-aktører har fått fra det tidspunkt rettsakten trådte i kraft i EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1456
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021R1456

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2021
Frist returnering standardskjema: 08.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: