Integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes organiserings- og virksomhetskrav

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1253 av 21. april 2021 om endring av delegert direktiv (EU) 2017/565 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer, -risikoer og -preferanser i organiserings- og virksomhetskravene til verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1253 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into certain organisational requirements and operating conditions for investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Den skal anvendes i EU fra 22. august 2022.

Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer i kravene til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet. Forordningen har nær sammenheng med EUs nye rammeverk for bærekraftig finans. 

Endringene går ut på at verdipapirforetak skal ta hensyn til bærekraftsfaktorer og bærekraftsrisikoer ved oppfyllelsen av krav til organisering og risikostyring, og når verdipapirforetaket gir informasjon om sin investeringsrådgivning. Videre skal verdipapirforetak ta hensyn til kundenes bærekraftspreferanser ved håndteringen av interessekonflikter, ved vurderingen av om et finansielt instrument er egnet for kunden i tilfeller av investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, og ved rapporteringen til kunden om investeringsrådgivning som er ytt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen stiller ytterligere krav til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet, og til Finanstilsynets oppfølgning av dette, og forventes å føre til noe økt ressursbruk hos foretakene og Finanstilsynet. Omfanget av de økonomiske og administrative konsekvensene for foretakene vil avhenge av om foretakene allerede i dag tar hensyn til bærekraftsfaktorer i sin organisering og virksomhet. For investorer antas endringene å føre til at de i større grad vil bli tilbudt finansielle instrumenter og produkter som er forenlige med deres eventuelle bærekraftspreferanser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen inneholder ikke nasjonale valg og det er ikke behov for særlige vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Forordningens ikrafttredelse i EØS fordrer at forordning 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren, og forordning 2020/852 om et rammeverk for bærekraftige investeringer, har trådt i kraft i EØS. Ikrafttredelsestidspunktet for forordningen må derfor tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som 2019/2088 i EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2616
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1253
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565
Celexnr.: 32021R1253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 17.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker