Integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1269 om endring av delegert direktiv (EU) 2017/593 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1269 of 21 April 2021 amending Delegated Directive (EU) 2017/593 as regards the integration of sustainability factors into the product governance obligations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktivet gjør endringer i delegert kommisjonsdirektiv 2017/593 for så vidt gjelder produktstyringskrav for verdipapirforetak som produserer eller distribuerer finansielle instrumenter. Endringene har nær sammenheng med EUs nye rammeverk for bærekraftig finans.

Endringen går i hovedsak ut på at verdipapirforetak som produserer eller distribuerer finansielle instrumenter, som ledd i sin produktstyring skal inkludere kunders eventuelle bærekraftsrelaterte mål ved identifiseringen og den løpende evalueringen av målmarkedet for det finansielle instrumentet. Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter skal også påse at instrumentets bærekraftsfaktorer på en tydelig måte presenteres for distributører med henblikk på deres vurdering av sine kunders bærekraftsrelaterte mål. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når direktivet er gjennomført i EØS-avtalen, vil det bli gjennomført i norsk rett ved forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet stiller ytterligere krav til verdipapirforetakenes produktstyring og Finanstilsynets oppfølging av denne, og forventes å føre til noe økt ressursbruk hos både foretakene og Finanstilsynet. Omfanget av de økonomiske og administrative konsekvensene for foretakene vil avhenge av om foretakene allerede i dag tar hensyn til bærekraftsfaktorer i sin produktstyring. For investorer antas endringene å føre til at de i større grad vil bli tilbudt finansielle instrumenter og produkter som er forenlige med deres eventuelle bærekraftspreferanser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet inneholder ikke nasjonale valg og det er heller ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Ikrafttredelse av direktivet i EØS må tilpasses slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som forordning (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren er innlemmet og i kraft i EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)2612
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1269
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/593
Celexnr.: 32021L1269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 18.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker