Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Storbritannia

Kommisjonsbeslutning av 28.06.2021 med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Storbritannia

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 28.6.2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2021

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. juni 2021. Rettsakten er ennå ikke publisert i Official Journal.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og har derfor ikke vært behandlet i  Spesialutvalget for kommunikasjoner.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en kommisjonsbeslutning etter forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) artikkel 45(3). Denne artikkelen gir kommisjonen fullmakt til å beslutte at et tredjeland har tilstrekkelig/adekvat beskyttelse av personopplysninger (adekvansbeslutning). Beslutningen fastslår at Storbritannia har tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Dette innebærer at personopplysninger kan overføres til Storbritannia uten at den behandlingsansvarlige må gå veien om et av de mer omfattende kravene til overføring i personvernforordningen kapittel V. Rettsakten innebærer dermed en forenkling for både private og offentlige virksomheter. 

For å fastslå at Storbritannia har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysninger, er det (jf. fortalepunkt 104) tilstrekkelig å undersøke om de har et beskyttelsesnivå som er "i hovedtrekk tilsvarer" beskyttelsesnivået i EU, slik det fremgår av personvernforordningen. Det er dermed ikke et krav til identisk beskyttelse. I rettsakten viser Kommisjonen til regelverk, tilsyns- og klagemuligheter i Storbritannia og konkluderer med at dette er tilfredsstillende. 

Besutningen omfatter ikke personopplysninger som faller inn under "immigrasjonunntaket" i britisk lov. Denne avgrensningen skyldes en dom fra "England and Wales Court of Appeal" vedrørende tolkning av enkelte begrensninger i de registrertes personvernrettigheter på immigrasjonsområdet, der domstolen fant at immigrasjonsunntaket ikke var i tråd med personvernforordningen. Personopplysninger som faller inn under immigrasjonsunntaket vil dermed ikke kunne overføres etter denne kommisjonsbeslutningen. Avgrensningen vil bli revurdert av kommisjonen når rettstilstanden i Storbritannia er avklart.

Beslutningen er gyldig frem til 27. juni 2025, med mindre den forlenges i tråd med prosedyren i personvernforordningen artikkel 93(2). Det legges opp til at beslutningen vil revideres. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten legger til rette for enklere flyt av personopplysninger fra Norge til Storbritannia. Norske selskaper og organisasjoner antas å få nytte av beslutningen, på linje med EU-landene, ved at overføring av personopplysninger til Storbritannia kan skje uten å gå veien om mer omfattende krav i personvernforordningen kapittel V. Dette vil gi økonomiske og administrative besparelser for både næringslivet og offentlige organer.  

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen følger hurtigprosedyren og har ikke vært på høring. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2021)4800
Rettsaktnr.: EU/2021/4800
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2021
Frist returnering standardskjema: 31.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: