Vet - endring av tredjelandslister Botswana fjørfe

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1692 av 21. september 2021 som endrer vedlegg V, XIV og XV til forordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføringen av Botswana i lister over tredjeland hvorfra det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1692 of 21 September 2021 amending Annexes V, XIV and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Botswana in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry, and fresh meat and meat products from poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og den utfyllende forordning (EU) 2020/692 gir bestemmelser om import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjeland til EØS. Ett av vilkårene er at forsendelsen må importeres fra et tredjeland listeført med tillatelse for import av den spesfikke forsendelsen i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten endrer vedlegg V, XIV og XV til forordning (EU) 2021/404 som listefører tredjeland hvorfra det er tillatt å importere henholdsvis fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt. Botswana notifiserte OIE den 6. september 2021 om et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i distriktet Kgatleng. På grunn av risikoen for spredning av HPAI ved import av nevnte forsendelser og manglende garantier for regionalisering av landet, trekkes tillatelsen til å importere disse forsendelsene til EØS for hele Botswana. De nevnte vedleggene endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/404 er gjennomført i dyreimportforskriften. Rettsakten vil kreve en endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med bakgrunn i at import av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og fersk kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt fra Botswana er minimal, vil endringene ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/1692
Celexnr.: 32021R1692

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: