Avfall med høy grad av renhet som EU-gjødselvarer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1171 av 22. mars 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til gjenvunnet materiale av høy renhet som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1171 of 22 March 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding recovered high purity materials as a component material category in EU fertilising products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har identifisert visse materialer med høy renhet som kan gjenvinnes fra avfall og brukes som komponentmaterialer i EU-gjødselvarer.

Materialene er ammoniumsalter, sulfatsalter, fosfatsalter, elementært svovel, kalsiumkarbonat og kalsiumoksid. Alle disse materialene er dekket av EU-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 2003/2003, det er en betydelig etterspørsel etter dem og deres høye agronomiske verdi har blitt demonstrert gjennom langvarig bruk. Som tiltak for å garantere både sikkerhet og agronomisk effektivitet fastsettes det et minimumskrav til renhetsgrad på 95 % av tørrstoffet i materialet. 

Materialer med høy renhet gjenvinnes fra avfall ved to typer prosesser: prosesser hvor salter eller andre elementer isoleres gjennom avanserte rensemetoder som krystallisering, sentrifugering eller væske-væskeekstraksjon, ofte brukt i (petrokjemisk) industri, og gassrensing eller utslippskontroll prosesser, designet for å fjerne næringsstoffer fra eksosgasser. JRC har vurdert spesielt hvilke forurensinger det er relevant å ha grenseverdi for i disse materialene. 

  • 6 mg pr. kg tørrstoff av polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH16.

  • 20 ng WHO toksisitetsekvivalenter  pr kg tørrstoff av polyklorertdibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF) 

  • 400 mg totalt krom (Cr) pr kg tørrstoff

  • 2 mg tallium (Tl) pr. kg tørrstoff

Det er merkekrav ved et seleninnhold (Se) over 10 mg pr tørrstoff og i de fleste tilfeller ved et kloridinnhold (Cl-) som overstiger 30 g per liter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om EU- gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser)

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter og næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1171
Basis rettsaktnr.: 2019/1009
Celexnr.: 32022R1171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 09.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker