Endring av Beslutning C(2015) 8005

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2022) 4638 av 7. juli 2022 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

Commission Implementing Decision C(2022) 4638 of July 2022 amending Implementing Decision C(2015) 8005 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverksforslaget ble presentert og diskutert under AVSEC-møte mars 2022. 

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Beslutningen vil bli gjennomført nasjonalt i påvente av EØS-prosessen ettersom beslutningen trer i kraft tyve dager etter publisering i OJ. 

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2023.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005. Det er vedtatt endringer i visse krav som fremgår av beslutningen, men ettersom beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket kan inneholdet i disse ikke beskrives i notatet her. Endringer til forordning (EU) 2015/1998 gjennom endringsforordning (EU) 2022/1174 er omtalt i eget EØS-notat. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften), og tilhører gruppe 2. Det er Luftfartstilsynet som skal gjennomføre forskriftsendringen som vil gjennomføre endringsbeslutningen i norsk rett; endringen faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke gjort en separat vurdering av konsekvenser for denne beslutningen. Se derfor EØS-notat for endringsforordning (EU) 2022/1174 til forordning (EU) 2015/1998 om økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nytt regelverk skal utfylle beslutning C(2015) 8005 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: C(2022) 4638
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32022D4638

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 15.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker