Endring av Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/973 for å hensynta visse øko-innovasjoner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/324 av 24 februar 2022 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 for å hensynta visse øko-innovasjons CO₂-besparelser for beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslippet for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutninge

(2) Commission Implementing Decision (EU) 2022/324 of 24 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/973 to take into account certain eco-innovation CO2 savings for the calculation of the CO2 emissions of Daimler AG and the Daimler AG pool

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 24. februar 2022. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Sammendrag av innhold

I sin dom i sak T-359/19 opphevet retten Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/583 med hensyn til beregningen for kalenderåret 2017 av de gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslippene og de registrerte CO2 besparelser fra øko-innovasjoner for produsenten Daimler AG og Daimler AG-sammenslutning. Siden de gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslippene og øko-innovasjons CO2 besparelsene spesifisert i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2021/973 ble fastsatt på samme måte som i gjennomføringsbeslutning 2019/583, er det hensiktsmessig å justere verdiene fastsatt i beslutningen.

Økoinnovasjonen besparelsene på CO2 som er registrert i gjennomføringsbeslutning 2021/973 bør derfor økes med 0,102 g CO2/km for Daimler AG og 0,101 g CO2/km for Daimler AG sammenslutning. De gjennomsnittlige spesifikke utslippene av CO2 og avstanden til målet fastsatt for Daimler AG og Daimler Ag sammenslutning i gjennomføringsbeslutning 2021/973 har blitt beregnet opp nytt med hensyn til økningen i øko-innovasjonsbesparelsene. Det er derfor nødvendig å tilpasse de aktuelle oppføringene.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, som senere erstattet av (EU) 2019/631, samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 2019/631 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/324
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022H0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2022
Frist returnering standardskjema: 11.04.2022
Dato returnert standardskjema: 11.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 265/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.09.2022