Endring av teknisk standard om rapportering av benchmarkporteføljer under CRR 2016/2070.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1971 av 13. september om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 angående rapporteringsskjemaer, instrukser og IT-løsning som skal benyttes til rapportering til EBA og nasjonale tilsynsmyndigheter med hensyn til rapportering omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1971 of 13 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.04.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for rapportering av referanseporteføljer  (2016/2070). Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRD IV). Kredittinstitusjoner som benytter interne modeller (IRB-metode) til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes. Både eksponeringer og posisjoner som inngår i benchmarkportefølen, samt rapporteringskrav og veiledning er endret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1971
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 2021/1971

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: