Flerårig koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester 2023, 2024 og 2025

Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2022/741 av 13. mai 2022 som gjelder et koordinert flerårig kontrollprogram for Unionen for 2023, 2024 og 2025 for å sikre etterlevelse av grenseverdier for plantevernmidler og å vurdere forbrukereksponering for plantevernmidler i eller på næringsmidler av vegetabilsk og animalske produkter og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2021/601

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/741 of 13. May 2022 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2023, 2024 and 2025 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/601

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forordningen er vedtatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for årene 2023, 2024 og 2025. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres. I vedlegg 2 punkt 5 i forordningen angis minimumskrav til antall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt.

Rettsaken gjelder fra 1. januar 2023 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen) krever deltakelse i felles koordinert kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen på bakgrunn av faglige vurderinger fra EFSA (European Food Safety Authority). Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Store EU medlemsland må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst som før forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av. Dette datagrunnlaget gir da et godt grunnlag for å kunne vurdere eksponering for rester av plantevernmidler for forbrukere i EU/EØS basert på innhold i viktige næringsmidler i kostholdet.

Kontrollprogrammet går ut på å analysere alle produktene i det felles koordinerte overvåkningsprogrammet. Dette innebærer at vi minimum må ta 12 vareslag (10 vegetabilske og 2 animalske) og 12 prøver av hvert vareslag. Det er en rullering av vareslaga over tre år, slik at programmet overvåker totalt 30 vegetabilske og 6 animalske produkter. I tillegg er det også krav om overvåkning av plantevernmiddelrester i barnemat og økologisk mat.

For vegetabilske produkter blir det fra 2023 ytterligere krav om å analysere for etylenoksid for noen utvalgte produkter siden analyse av stoffet og metabolitten 2-kloroetanol krever en spesialmetode, men det blir ikke inkludert flere stoffer for animalske produkter.

Artikkel 2 i forordningen stiller krav om at partier som prøvetas skal velges tilfeldig og at prøveuttaket inkludert krav til antall enheter skal være i tråd med direktiv 2002/63/EC. Alle prøver inkludert prøver av barnemat og økologiske prøver skal analyseres for stoffer listet i vedlegg I med analyser som oppfyller restdefinisjonene for aktive stoffer i forordning 396/2005.

Forordningen vil når den trer i kraft oppheve forordning (EU) nr. 2021/601, men kravene i forordning 2020/601 skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2022.

Forordningen vil gjelde fra 1. januar 2023 i EU og Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fastsettelse av forordning 2022/741 i norsk regelverk vil skje ved at den tas inn i forskrift av 19. mai 2022 nr. 902 om offentlige kontrollprogram for plantevernmiddelrester. Forordning 2022/741 gjelder et felles koordinert kontrollprogram for 2023, 2024 og 2025 for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Forordning EU nr. 2021/601 som er fastsatt i samme forskrift vil samtidig oppheves, men forordning 2020/601 skal likevel fortsatt gjelde for prøver som analyseres som del av det offisielle kontrollprogrammet for plantevernmiddelrester i 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2023-2025. Endringene i rettsakten innebærer;

  • at flere stoffer, hvor det kreves spesialmetoder, skal analyseres.
  • ingen vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Når flere stoffer skal analyseres med spesialmetoder, vil analysekostnadene for EUs koordinerte program øke. Dette fører til at det er mindre midler igjen til analyser knyttet til nasjonalt kontrollprogram.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vurdering

Rettsakten krever at man hovedsakelig skal analysere for alle matriksene (vareslag/pesticid) oppført i Vedlegg a og b. Enkelte ganger er det unntak for enkelte matrikser. Årsaken er som regel at matriksen er vanskelig og kostbar å analysere, og at det i tillegg er meget sjelden at man påviser stoffet i vareslaget som unntas.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EUs medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere.

Danmark og Finland fortsatt har et minimumsantall på 12 prøver av hvert produkt. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land med omtrent like mange innbyggere. Mange EU land har nå krav om 12 prøver av hvert produkt og Norge bør fortsatt ha et minimumsantallet på 12 prøver av hvert produkt som tidligere.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2, punkt 5):

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples for Norway:

NO                                  

12

Andre opplysninger

Forslag til teknisk tilpasningstekst som er beskrevet under "Vurdering". Ved fastsettelse av denne forordningen skal fo. 2021/601 oppheves, men den skal fortsatt gjelde for prøver som analyseres i 2022.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/741
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32022R0741

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 11.07.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2022
Høringsfrist: 01.07.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker