Forordning (EU) 2022/525 om retting av tysk og portugisisk språkversjon av forordning (EU) 2019/947

Kommisjonsforordning (EU) 2022/525 av 1. april 2022 om retting av tysk og portugisisk språkversjon av forordning (EU) 2019/947 om regler og prosedyrer for drift av ubemannede luftfartøyer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/525 of 1 April 2022 correcting certain language versions og Implementing Regulation (EU) 2019/947 on the rules and procedures for the operation on unmanned aircraft

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2022/525 er utarbeidet av Kommisjonen. I april 2022 ble utkastet til forordning behandlet og vedtatt i EASA Komiteen i henhold til skriftlig prosedyre. Saken er nå til behandling hos EFTA-sekretariatet for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/525 retter opp oversettelsesfeil i tysk og portugisisk språkutgave av forordning (EU) 2018/947.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/525 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/525 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/525
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0525

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: