Gjennomføringsbeslutning om å unnta mindreårige fra akseptperioden i koronasertifikater

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/503 av 29. mars 2022 om endring av Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2021/953 med hensyn til å frita mindreårige fra akseptperioden for vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet EU Digital COVID Certificate

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/503 of 29 March 2022 amending Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council as regards exempting minors from the acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i april..

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.  Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses. 

Den aktuelle rettsakten er knyttet til et tidligere innført krav om at vaksinesertifikater for fullvaksinerte varer i 9 måneder. Deretter er det behov for en ytterligere boosterdose for at vaksinesertifikatet skal være gyldig for reiseformål. Kommisjonen har funnet det nødvendig å tilpasse reglene for personer under 18 år. Det er nå innført et unntak for kravet til boosterdose for personer under 18 år, ved å tilpasse mobilapplikasjonene som brukes til å verifisere EUs digitale COVID-sertifikater.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og den endelig versjonen av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og den endelig versjonen av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/503
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema: 01.04.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: