Gjennomføringsbeslutning om endring av tidligere gjennomføringsvedtak som fastsetter tekniske spesifikasjoner og regler i det europeiske koronasertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2022/483 av 21. mars 2022 om endring av gjennomføringsvedtak (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for implementering av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert ved forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og rådet

Commission Implementing Decision (EU) 2022/483 of 21 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i april. 

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.  Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses. 

Den aktuelle rettsakten tar for seg hendelser med falske EU DCC og medlemsstaters mulighet til å revokere (tilbakekalle) sertifkater av medisinske årsaker, eksempelvis at et parti med vaksiner er defekte.  Rettsakten beskriver rutiner for hvordan sertifikater skal revokeres

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten er under innføring i dagens løsning og er ikke vurdert å representere tekniske eller helsefaglige utfordringer. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. FHI og HOD har fulgt prosessen tett underveis, og de endelige versjonen av rettsakten er i tråd med våre posisjoner.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953. Det anses ikke å være behov for forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/483
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema: 01.04.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: