Likeverdig revisortilsyn - Sør-Afrika

Kommisionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/589 af 23. april 2020 om den kompetente myndigheds tilstrækkelighed i Den Sydafrikanske Republik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF

Commission implementing decision (EU) 2020/589 of 23 April 2020 on the adequacy of the competent authority of the Republic of South Africa pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Beslutningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene

Beslutningen er fattet med hjemmel i revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EC) art. 47 (3).

Beslutningen innebærer at Sør-Afrikas Independent Regulatory Board for Auditors oppfyller kriterier som anses tilstrekkelige, jf. artikkel 47 (1) bokstav c i direktiv 2006/43/EF med tanke på overføring av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter og av kontroll- og undersøkelsesrapporter i henhold til artikkel 47 (1) i direktiv 2006/43/EF.

Medlemsstatene skal sikre at i tilfeller hvor revisors arbeidspapirer eller andre dokumenter som innehas av revisorer eller revisjonsforetak utelukkende innehas av en revisor eller et revisjonsforetak som er registrert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten hvor konsernrevisoren er registrert og hvis kompetente myndighet har mottatt en anmodning fra Sør-Afrikas Independent Regulatory Board for Auditors, overføres slike papirer eller dokumenter kun til den kompetente myndighet som har anmodet om det dersom den kompetente myndighet i den første medlemsstaten uttrykkelig har gitt tillatelse til det.

Beslutningen har virkning fra 1. mai 2020 til 30. april 2026.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant

Andre opplysninger

Registreringen av og tilsynet med tredjelandsrevisorer er regulert i forskrift. Det antas ikke nødvendig med regelverksendringer i norsk rett for å gjennomføre kommisjonsbeslutningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/589
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D0589

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2021
Frist returnering standardskjema: 02.09.2020
Dato returnert standardskjema: 08.04.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: