EØS-notatbasen

Økologi-Nye regler for produksjon og bruk av småplanter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/474 av 17. januar 2022 om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II som omhandler spesifikke krav til produksjon og bruk av ikke-økologiske, karens og økologiske småplanter og annet planteformeringsmateriale

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/474 of 17 January 2022 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production and use of non-organic, in-conversion and organic seedlings and other plant reproductive material

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten forordning (EU) 2022/474 gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket som ble gjeldende i EU fra 1.1.2022, og vil med tilbakevirkende kraft få samme virkningsdato i EU. Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I, og gjennomfører nye regler for produksjon og bruk av ikke-økologiske, karens og økologiske småplanter i økologisk produksjon. Rettsakten endrer punkt 1.8.5.1. og 1.8.5.2. og tilføyer nye punkter 1.8.5.8. og 1.8.6.i forordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I.

Rettsakten gir nye regler om at økologisk såvare skal prioriteres ved produksjon av småplanter, og hvis dette ikke er tilgjengelig skal karenssåvare prioriteres før nasjonale myndigheter eller kontrollorgan kan gi virksomheten tillatelse til å benytte ikke-økologisk såvare etter spesifikke krav (jf. punkt 1.8.5.1. i) og iii)). Rettsakten definerer «karens småplanter» til å være dyrking av småplanter på areal som har vært økologisk godkjent i minimum 12 måneder, eller dyrking av småplanter i potter ved bruk av karens frø (jf. punkt 1.8.5.1. ii)). Karens frø er da høstet fra morplante som har vært dyrket på areal som har vært økologisk godkjent i minimum 12 måneder.

Rettsakten gir nye regler om at det ikke er tillatt å benytte ikke-økologiske småplanter med en dyrkingsperiode på mindre ett år (jf. punkt 1.8.5.8). Ikke-økologiske småplanter er småplanter hvor det ikke er innvilget tillatelse til å bruke ikke-økologisk såvare og hvor regler for økologisk produksjon ikke er fulgt i dyrkingsperioden. Virksomheter kan kun produsere og omsette småplanter som økologiske med forutsetning av at det er benyttet økologisk, karens eller ikke-økologisk ubehandlet såvare etter tillatelse, og at økologiregelverket er fulgt i dyrkingen av småplantene (jf. punkt 1.8.6). Tilsvarende gjelder for økologiske virksomheter som produserer slike småplanter til eget bruk. Ved behov for planteformeringsmateriale til produksjon av flerårige økologiske vekster som frukt og bær, så kan det gjennom nasjonal database søkes om tillatelse til å bruke ikke-økologisk formeringsmateriale når økologisk eller karensmateriale ikke er tilgjengelig. Kompetent myndighet skal årlig innen 30 juni formidle omfanget av tillatelser som er innvilget for bruk av ikke-økologisk formeringsmateriale til EU kommisjonen og andre medlemsstater. Rapporteringen skal skje gjennom bruk av databasen OFIS, og første frist for rapportering er 30.06.2023. Muligheten for å benytte ikke-økologisk såvare til produksjon av økologiske småplanter gjelder fram til 31.12.2036 (jf. 1.8.6. bokstav g), og er i samsvar med det generelle tidspunktet for utfasing av bruk av ikke-økologisk planteformeringsmateriale i økologisk produksjon (jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 53.1). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2022/474 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. 

Mattilsynet har i regelverksprosessen mottatt innspill fra NORSØK, Norsk landbruksrådgiving og Debio. Nye regler innebærer en presisering og klargjøring av regler for bruk av småplanter i økologisk produksjon, og ifølge informasjon vi har mottatt er nye regler i henhold til gjeldende praksis for produksjon og bruk av småplanter hos norske økologiske virksomheter. Nytt krav om at det ikke er tillatt å benytte ikke-økologiske småplanter som ikke er dyrket i henhold til økologiregelverket for ettårige vekster som grønnsaker vil derfor ikke få noen konsekvenser i Norge. Mattilsynet vurderer at et forbud mot bruk av ikke-tillatte gjødselprodukter og plantevernmidler ved produksjonen småplanter for ettårige vekster vil forebygge mot rester av uønskete stoffer og ivareta integriteten for økologiske produkter. Det er samtidig viktig at økologiregelverket åpner for at det kan gis tillatelse til å bruke ikke-økologiske ubehandlete såvarer ved behov til produksjon av småplanter, og vil likestille dyrking av småplanter i potter og direkte i jord. Det er mangel på tilstrekkelig mengde økologisk eller karens såvare for å sikre norsk økologisk planteproduksjon. Av klimatiske årsaker er det viktig i Norge å kunne produsere økologiske småplanter i veksthus for videre utplanting i økologisk jord i sommerhalvåret. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)474
Rettsaktnr.: 2022/474/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32022R0474

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 30.05.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.08.2022
Høringsfrist: 20.09.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker