Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/545 av 26. januar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de særskilte testprosedyrene og tekniske krav for typegodkjenningen av motorkjøretøyer med hensyn til deres kollisjonsdataopptakere og for typegodkjenningen av disse systemene som separate tekniske enheter og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/545 of 26 January 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their event data recorder and for the type-approval of those systems as separate technical units and amending Annex II to that Regulation

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 26. januar 2022 og trådte i kraft i EU 27. april 2022

Forordningen var på nasjonal høring våren 2023. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 13.06.23, beslutning nr. 145/2023. Endringsforskrift ble vedtatt den 28.06.23 og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Om ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 inneholder en oversikt over tekniske krav som kommer til anvendelse i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy. Forordningen ble vedtatt i EU for å styrke trafikksikkerheten ytterligere, og inneholder pålegg om en rekke avanserte kjøretøysystemer som sammen skal bidra til færre drepte og hardt skadde i veitrafikken. Mange av kravene er allerede detaljert beskrevet og i kraft, mens nye krav er under utarbeidelse med ikrafttredelse frem mot 2026. Sikkerhetsforordningen trådte i kraft i EU 6. juli 2022 og i Norge 1. oktober 2022 i forbindelse med kunngjøring av ny bilforskrift.

Et av de nye sikkerhetskravene omtalt overordnet i 2019/2144 er pålegg om å ha installert såkalt kollisjonsdataopptaker (event data recorder, EDR) i kjøretøyet. De spesifikke, tekniske kravene til EDR er beskrevet i ny forordning (EU) 2022/545.

Om kollisjonsdataopptaker/EDR - formål, funksjonalitet og bruk.

EDR er et system som kun har som formål å registrere og lagre kritiske kollisjonsrelaterte parametere og opplysninger kort tid før, under og umiddelbart etter en kollisjon. Testprosedyrene og de detaljerte tekniske krav til EDR fremgår av FN- regulativ nr. 160. Regulativet beskriver hvilke data EDR skal registrere, formatet på disse dataene, krav til datainnsamling, registrering, lagring i kjøretøyet samt krav til yteevne og motstandsdyktighet ved kollisjon.    

Kjøretøyprodusenter må iverksette passende tiltak for å beskytte EDR mot manipulering, for å sikre tilgang til EDR via det standardiserte grensesnittet og for å muliggjøre anonymisering av disse dataene. Derfor må disse kravene suppleres med tilleggskrav til datainnhenting, integritet og datasikkerhet. 

For å sikre at dataene som registreres av EDR forblir anonymiserte, pålegges produsentene å treffe passende tiltak for å hindre at disse blir rapportert eller hentet ut sammen med eventuelle personopplysninger (om en fysisk person).

Noe inn i fremtiden vil standardiserte kommunikasjonsprotokoller for tilgang og uttrekk av kollisjonsdata bli utarbeidet. I mellomtiden må kjøretøyprodusenter – med utgangspunkt i en kommende, delegert rettsakt - gi informasjon til relevante parter om hvordan de får tilgang til dataene, hvordan disse kan hentes ut samt hvordan dataene i EDR skal tolkes.

Riktig driftsstatus for EDR, dens korrekte funksjonalitet og programvareintegritet må verifiseres gjennom periodiske tekniske kontroller (PKK) av kjøretøyene.

Gjennom EDR vil medlemslandene få mer nøyaktige og detaljerte ulykkesdata fra ulykker, og på bakgrunn av disse kunne foreta trafikksikkerhetsanalyser og iverksette konkrete tiltak.

Kravene om EDR i forordning (EU) 2022/545 gjelder i første omgang for kjøretøy i klasse M1 og N1, og forordningen kom til anvendelse fra 6. juli 2022 for nye typegodkjenninger.

NÆRMERE OM DE ENKELTE ARTIKLER I FORORDNINGEN

Forordningen har i alt 8 artikler:

Artikkel 1: Anvendelsesområde

Denne forordningen finner anvendelse på kjøretøyer i klasse M1 og N1 som definerte i artikkel 4 i forordning (EU) 2018/858. 

Artikkel 2: Gjeldende tekniske krav

1. Kjøretøyets kollisjonsdataopptaker system skal oppfylle de tekniske kravene i:

a) FN regulativ 160 og

b) artikkel 3, 4 og 5 i nåværende forordning.

2. Typegodkjennelse av en kollisjonsdataopptaker som separat teknisk enhet er betinget av, at den separat tekniske enhet oppfyller de samme krav som er fastsatt i punkt 5.3 (innledningen) 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 og 5.5 i FN regulativ nr. 160.

3. Hvis kjøretøyet er utstyrt med en kollisjonsdataopptaker som er typegodkjent som separat teknisk enhet, skal kjøretøyet og dets kollisjonsdataopptaker oppfylle de tekniske kravene i nåværende artikkel 1. Når det gjelder punkt 5 i FN regulativ nr. 160 skal de oppfylle kravene i punkt 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 og 5.4 i samme regulativ.

Artikkel 3: Datasikkerhet

 1. De kollisjonsrelaterende dataene som kollisjonsdataopptaker registrerer og lagrer, skal beskyttes mot manipulering ved å oppfylle de relevant krav og overgangsbestemmelser i FN regulativ nr.155.
 2. Programvareoppdateringer som foretas på kollisjonsdataopptaker skal i rimelig grad beskyttes for å forhindre at de kompromitteres (hackes) og i rimelig grad forhindre ugyldige oppdateringer.

Artikkel 4: Datainnhenting

 1. Kollisjonsrelaterte data fra kollisjonsdataopptaker skal stilles til rådighet for datainnhenting via det standardiserte datagrensesnittet, som er omhandlet i punkt 2.9 i vedlegg X til forordning 2018/858. Hvis dette grensesnittet ikke lenger fungerer etter en kollisjon, skal dataene kunne hentes ved en direkte forbindelse til kollisjonsdataopptaker.
 2. Kjøretøyfabrikanten skal gi typegodkjenningsmyndigheten, og på forespørsel fra en typegodkjenningsmyndighet gi enhver interessert fabrikant eller reparatør av komponenter, diagnoseverktøy eller testutstyr informasjon om hvordan hendelsesdataene kan nås, hentes og tolkes.

       3. Kjøretøy og deres kollisjonsdataopptaker skal være konstruert på en slik måte at et datainnhentingsverktøy                 kan produsere kollisjonsrapporter som inneholder følgende dataelementer:

 1. Hver av de obligatoriske dataelementer i FN regulativ nr. 160
 2. Nøyaktig kjøretøytype, modell og versjon (herunder de monterte aktive sikkerhets- ulykkesforebyggende systemer) av kjøretøyet hvor kollisjonsdataopptaker er montert.

      De dataene som er omhandlet i b) ovenfor, skal også være tilgjengelig ved avslutningen av kollisjonstesten som          er omhandlet i punkt 5.4.3 i FN regulativ nr. 160.

      4. Dataene som registreres av kollisjonsdataopptakeren, må ikke trekkes ut via grensesnittet som kan nås uten å        låse opp kjøretøyet eller bruke verktøy eller via kjøretøygrensesnitt for trådløse kommunikasjon.

      5. Dataene fra kollisjonsdataopptakeren som stilles til rådighet i henhold til punkt 1:

 1. må være tilgjengelig i et maskinlesbart format
 2. må ikke inneholde eller gjøres tilgjengelig sammen med informasjon som gjør det mulig å knytte disse opplysningene til en fysisk person. 

Artikkel 5: Bestemmelser om tekniske kontroll

For periodisk kjøretøykontroll av kjøretøyer skal det være mulig å verifisere følgende egenskaper ved kollisjonsdataopptakersystemer:

 1. status for korrekt systemdrift ved synlig observasjon av status for feilvarselsignalet etter aktivering av kjøretøyets hovedbryter og evt. pæresjekk. Hvis feilvarselsignalet vises i et felles område (området hvor to eller flere informasjonsfunksjoner/-symboler kan vises, men ikke samtidig) må fellesområdet først kontrolleres for funksjonalitet før det kontrolleres status for feilindikasjonssignalet.
 2. riktig funksjonalitet og programvareintegritet gjennom bruk av kjøretøyets elektroniske grensesnitt som angitt i punkt I, nr. 14) i vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU, dersom kjøretøyets tekniske egenskaper tillater dette og nødvendige data er gjort tilgjengelig for bruk av kjøretøyets elektroniske grensesnitt i samsvar med paragraf 6 i Kommisjonens gjennomføringsforordningen 2019/621.     

Artikkel 6: Midlertidige bestemmelser vedrørende godkjennelse i henhold til FN regulativ nr. 160

 1. Med virkning fra 6. juli 2022 skal nasjonale myndigheter av grunner knyttet til kollisjonsdataopptakeren, nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for nye kjøretøytyper som ikke er i samsvar med denne forordning og de tekniske kravene i 01. endringsserie til FN regulativ nr. 160. Imidlertid må nasjonale myndigheter frem til 1.juli 2024 godta godkjenninger i henhold til FN regulativ nr. 160 som et alternativ til godkjenning i henhold til 01 endringsserie til FN regulativ nr.160 med sikte på varsling av EU-godkjenning i henhold til denne forordningen.
 2. Med virkning fra 6. juli 2024 av grunner knyttet til kollisjonsdataopptakeren skal, nasjonale myndigheter forby registering, salg og ibruktakelse av nye kjøretøyer. Dersom disse kjøretøyene som ikke oppfyller kravene i denne forordningen og de tekniske kravene i 01-serien av endringer i FNs regulativ nr. 160, skal da typesertifikater (COC) for slike kjøretøyer ikke lenger er gyldige. Inntil 1.juli 2026 må imidlertid nasjonale myndigheter godta godkjenninger i henhold til FN regulativ nr. 160 som er meldt utenfor EU som et alternativ til godkjenning i henhold til 01-serien med endringer til FN regulativ nr.160 med hensyn på registering, salg og ibruktakelse av slike kjøretøy i samsvar med paragraf 48, 49 og 50 i forordning 2018/858.    

Merknader
EU-hjemmel

Forordning (EU) 2022/545 er en delegert forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 er implementert i bilforskriften 2022 og forordning (EU) 2022/545 knyttet til kollisjonsdataopptakeren vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer forordningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

På generelt grunnlag er Norge positiv til EUs sikkerhetsforordning og de nye krav som innføres. Det samme gjelder krav om EDR i nye kjøretøy, en innretning som kan bidra til nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde.

En kollisjonsdataopptaker (EDR) er et system som bare har som formål å registrere og lagre kritiske kollisjonsrelaterte parametere og opplysninger kort tid før, under og umiddelbart etter en kollisjon. (Til orientering har de fleste moderne biler i mange år hatt noe liknende; en ACM-modul som lagrer mange av de samme dataene.) Data hentet fra EDR vil derfor kunne bidra ytterligere til å kartlegge/konkretisere årsaksbildet i forbindelse med en trafikkulykke. Dataene vil dels bli brukt i de bistandsoppdrag Statens vegvesen har i forbindelse med trafikkulykker (inngå i politirapportene, som i dag) og dels bli brukt av Statens vegvesen som grunnlag for trafikksikkerhetsanalyser og -tiltak. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/545
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0545

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2022
Frist returnering standardskjema: 27.05.2022
Dato returnert standardskjema: 05.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker