Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2023/946 av 10. Mai 2023 om endring av direktiv 2003/25/EF med hensyn til inkludering av forbedrede stabilitetskrav og tilpasning til stabilitetskrav definert av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen

Directive (EU) 2023/946 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 amending Directive 2003/25/EC as regards the inclusion of improved stability requirements and the alignment of that Directive with the stability requirements defined by the International Maritime Organization

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 10. mai 2023.

EØS/EFTA-landene vurderer rettsakten.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2023/946 endrer direktiv 2003/25 om stabilitetskrav for roro-passasjerskip, det vil si skip som har en konstruksjon hvor rullende last kan kjøres av og på skipet direkte fra kaien ("roll on, roll off"), og som har plass til mer enn 12 passasjerer. Direktiv 2003/25 gjelder roro-passasjerskip i internasjonal fart, og gjennom direktiv 2009/45 artikkel 7 er også stabilitetskravene gjeldende for visse roro-passasjerskip i innenriks fart. 

Endringsdirektivet er utarbeidet etter anbefalinger fra kommisjonens REFIT-program, hvor rettsaktene knyttet til sikkerhet på passasjerskip er evaluert. Endringsdirektivet skal forenkle reglene for stabilitet for roro-passasjerskip og redusere den tekniske og administrative byrden knyttet til oppfyllelse av regelverket, samtidig som sikkerhetsnivået for roro-passasjerskip opprettholdes. Endringsdirektivet bygger på de nylig oppdaterte standardene for passasjerskipsstabilitet i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs som trådte i kraft i 2020 (SOLAS 2020). I tillegg tar endringsdirektivet sikte på å minke tvetydigheten av definisjoner og krav, og å fjerne utdaterte bestemmelser og referanser.

Stabilitetskrav

Endringsdirektivet fastsetter at nye roro-passasjerskip sertifisert for mer enn 1350 passasjerer skal følge stabilitetskravene i SOLAS 2020 kap. II-1, del B.

For nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer, har en valget mellom å følge vedlegg 1 del A, som tilsvarer de opprinnelige kravene i direktiv 2003/25, eller vedlegg 1 del B, som krever bruk av SOLAS 2020 kap. II-1, del B med en justering når det gjelder utregningen av R-faktoren i SOLAS Reg. II-1/B/6.2.3.  Begge alternativene forutsetter uansett at en følger SOLAS kap. II-1, del B-B4 igjeldende versjonVed bruk av de nye reglene i vedlegg 1 del B er signifikant bølgehøyde ikke lenger en relevant parameter.

Eksisterende roro-passasjerskip som var i trafikk i Europa senest 5. desember 2024 skal følge de opprinnelige kravene i direktiv 2003/25, og det er også inntatt bestemmelser som regulerer hvilke stabilitetskrav som skal gjelde for eksisterende passasjerskip som først settes i trafikk i Europa etter 5. desember 2024.

Endringsdirektivet bygger på flere tekniske studier og rapporter hvor det er utført sammenligninger av sikkerhetsnivået ved bruk av SOLAS-reglene og reglene i det opprinnelige direktiv 2003/25. For roro-passasjerskip med over 1350 passasjerer er det konkludert med at sikkerhetsnivået er likeverdig i SOLAS 2020 og direktiv 2003/25, og SOLAS 2020 kan dermed brukes. For skip med 1350 eller færre passasjerer er det vurdert at det er behov for ytterligere krav for skip som skal gå i passasjertrafikk i Europa sammenlignet med det SOLAS 2020 sikrer.

Andre endringer

Ettersom vertstatskontrolldirektivet er opphevet i EU (gjennom direktiv 2017/2110 som per august 2023 ikke har trådd i kraft i EØS-avtalen), erstatter også endringsdirektivet vertsstatsforpliktelsene med plikter som påhviler havnestat.

Endringsdirektivet inneholder omfattende rapporteringskrav for flaggstaten når det gjelder hvilke krav nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer velger å følge. De detaljerte rapporteringskravene følger av vedlegg III.

EU-kommisjonen skal evaluere direktivet etter 10 år, hvor det da særlig vil vurderes om det fortsatt vil kunne være et alternativ for nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer å bruke de opprinnelige stabilitetsreglene i direktiv 2003/25.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsdirektivet vil kreve endringer i norsk regelverk hvor direktiv 2003/25 er gjennomført. Dette gjelder følgende forskrifter:

  • Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip
  • Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (innenrikspassasjerskipforskriften)
  • Forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (hurtigbåtforskriften)

Det må også vurderes om det er behov for mindre endringer i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften), forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll (havnestatskontrollforskriften) og/eller forskrift 20. mars 2001 nr. 373 om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsdirektivet tar sikte på å opprettholde dagens sikkerhetskrav til stabilitet, og kost/nytte-vurderinger er gjennomført i arbeidet i IMO og i EU. Dersom kravene tas hensyn til i designfasen antas det at endringene ikke får negative økonomiske konsekvenser for næringen. For eksisterende skip som settes inn i trafikk i Europa etter 5. desember 2024 vil kravene kunne medføre ombyggingskostnader.

Endringsdirektivet har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene ut over gjennomføringen av endringer i det aktuelle regelverket, samt rapporteringskravene til Kommisjonen om nye roro-passasjerskip med 1350 eller færre passasjerer.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforslaget ble forelagt hovedorganisasjonene uten merknader ut over at NHO Sjøfart er positiv til forenklinger i regelverket. Det endelige direktivet er også forelagt hovedorganisasjonene uten merknader.

Sjøfartsdirektoratet har vært involvert i kommisjonens ekspertgruppe for passasjerskipssikkerhet, hvor endringene har vært diskutert.

Vurdering

Direktiv 2023/946 er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Forholdet mellom denne rettsakten og passasjerskipspakken (2017/2108, 2017/2019 og 2017/2110) må avklares mtp. ikrafttredelse i EØS-avtalen. Passasjerskipspakken er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men har enda ikke trådd i kraft på grunn av koblingen til direktiv 2009/15. Om mulig, bør ikke dette hindre direktiv 2023/946 fra å tre i kraft i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2022)53
Rettsaktnr.: (EU) 2023/946
Basis rettsaktnr.: 2003/25
Celexnr.: 32023L0946

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2023
Frist returnering standardskjema: 19.09.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker