Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/518 av 13. januar 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til overgangsbestemmelser for visse jord- og skogbrukskjøretøyer utstyrt med motorer i effektsområdet større eller lik 56 kW og mindre enn 130 kW for å håndtere virkningene av covid-19-krisen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/518 of 13 January 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2018/985 as regards its transitional provisions for certain agricultural and forestry vehicles fitted with engines in the power range greater than or equal to 56kW and less than 130kW in order to address the impact of the COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble vedtatt 13. januar 2022, publisert i EU-tidende 1. april 2022 og kom til anvendelse i EU allerede fra 1. juli 2021.

Forordningen var på nasjonal høring i juni 2022. Nasjonal overgangsordning (nevnt foran) ble etablert i juni 2022, og har fungert som forutsatt.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 8. juli 2022, beslutning nr. 205/2022. Endringsrettsakt ble vedtatt den 2. august 2022, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold
Tidligere vedtatte kommisjonsforordning (EU) 2020/1564 omhandler overgangsbestemmelser for å imøtegå virkningene av covid-19-krisen. Forordningen endret forordning (EU) 2018/985 om utslipp og fremsdriftsytelser til motorer til landbruks- og skogbruksstraktorer og gjaldt utsatte frister både for produksjon og salg av motorer. I den forbindelse ble ble det gitt følgende overgangsordning:

  • Salg/omsetning: Ble forlenget fra 31.12.21 til 31.12.22
  • Produksjon: Ble forlenget fra 30.06.21 til 30.06.22

Nylige vedtatte kommisjonsforordning (EU) 2022/518 forlenger nevnte overgangsbestemmelser ytterligere for produsenter av motorer i kategorien NRE med effekt 56-130 kW. For disse vil følgende gjelde:

  • Salg/omsetning: Fristen for å bringe disse motorene/traktorene i omsetning utsettes fra 31.12 22 til 30.09.23 (9 mnd tillegg)
  • Produksjon: Fristen for produksjon av traktoren utsettes fra 30.06.22 til 31.12.22 (6 mnd tillegg)

For utdypende informasjon / detaljer om motorer og bakgrunn for forordning (EU) 2020/1564, se EØS-notatet til denne.  

Merknader

EU-hjemmel: 

Endringsforordning (EU) 2022/518 er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkeområde (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser
Forordningen som endres (2018/985) er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften), der også forordning (EU) 2020/1564 er implementert. Tilsvarende vil nærværende forordning (EU) 2022/518 bli implementert i samme forskrift. 

Forordning (EU) 2022/518 har allerede trådt i kraft i EU. Imidlertid vil det ta noe tid før forordningen blir gjeldende i Norge. Dette skyldes at forordningen må på offentlig nasjonal høring, og i tillegg må tas inn i EØS-avtalen via EØS-komiteen. Erfaringsmessig er vi sannsynligvis i andre halvdel av 2022 før alle disse formalia er avsluttet og forskriftsendring vedtatt. For å sikre forutsigbarhet for berørt bransje vil Statens vegvesen innen utløpet av juni 2022 gi en generell dispensasjon. Dispensasjonen ‘forskutterer’ i praksis de endringer (utsatte frister) forordningen gir anvisning på.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For øvrig antas ikke implementeringen å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Forordningen legger derimot til rette for at et større antall kjøretøy kan registreres med overgangsmotor som allerede er produsert enn hva som ville vært tilfelle etter de ordinære reglene. Den vil heller ikke medføre særlige administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk da Statens vegvesen allerede behandler overgangsmotorer i tråd med eksisterende regelverk.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i internasjonale fora der forordningen har vært drøftet.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. 

Forordningen er vurdert egnet for 'fast-track' behandling av EFTA-sekretariatet. Etter avklaring mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen forelegges slike forordningen ikke noe Spesialutvalg til vurdering. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/518
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema: 25.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 02.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.08.2022