Vet - beskyttelsestiltak høy og strå fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/575 av 6. april 2022 om nødtiltak for å forhindre introduksjon av munn- og klauvsjuke ved import av forsendelser av høy og strå fra tredjeland eller territorier til EØS og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2208

Commission Implementing Decision (EU) 2022/575 of 6 April 2022 concerning emergency measures to prevent the introduction into the Union of foot and mouth disease through consignments of hay and straw from third countries or territories and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/2208

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er hjemlet i artikkel 261(1) bokstav b av dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 (AHL) og artikkel 128(1) av kontrollforordningen (EU) 2017/625 (OCR). Hensikten med rettsakten er å forhindre introduksjon av munn- og klauvsjuke til EØS gjennom import av forsendelser av høy og strå fra tredjeland. Tiltaket består i å begrense import av slike forsendelser til kun å tillates fra land som listeføres i rettsaktens vedlegg.

Munn- og klauvsjuke er en kategori A-sykdom og er en svært smittsom dyresykdom som affiserer flere husdyrarter. Sykdommen kan spres med plantemateriale som høy og strå til husdyr. Import av slikt materiale var derfor regulert av forordning (EU) nr. 136/2004. Denne forordningen ble opphevet i forbindelse med at dyrehelsefororeningen fikk anvendelse den 21. april 2021. Forordning (EU) nr. 136/2004 begrenset import av høy og strå til kun å være tillatt fra land listeført i forordningens vedlegg V. Denne rettsakten viderefører bestemmelsen og hjemler den i nytt dyreheseregelverk. Dette i påvente av en ny vitenskapelig vurdering fra EU's Vitenskapskomite (EFSA) av risiko for introduksjon av A-sykdomer ved import av høy og strå fra tredjeland.

I rettsaktens vedlegg listeføres tredjeland det tillates å importere høy og strå fra, både ubehandlet materiale og pelletert materiale. Listen tar hensyn til vedlegg V av forordning (EU) nr. 136/2004 og vedlegg II av forordning (EU) 2020/404. Sistnevnte listefører tredjeland hvorfra det tillates å importere hov- og klauvdyr til EØS grunnet den gunstige dyrehelsesituasjonen i landet.

Rettsakten gir strenge biosikkerhetsbestemmelser som skal forhindre kontakt mellom pelletert høy og strå til forbrenning og pelletert høy og strå til fôr.

Samtidit opphevever rettsakten forordning (EU) 2020/2208 som tillater import av høy og strå fra Storbritannia, da dette landet inkluderes i listen i vedlegget til rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da rettsakten viderefører gjeldende bestemmelser, kan vi ikke se at den vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/575
Celexnr.: 32022D0575

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: