Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/649 av 20. april 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/649 of 20 April 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 26. mars 2022 - Distriktet Woolwich i Ontario.
 • 28. mars 2022 - Distriktet Zorra i Ontario.
 • 29. mars 2022 - Distriktet Woolwich i Ontario.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 27. mars 2022 - Woodbridge, East Suffolk, Suffolk i England.
 • 28. mars 2022 - Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk i England,.
 • 30. mars 2022 - Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, England.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 31. mars 2022 - Cherokee og Osceola counties i state of Iowa, Morrison county i state of Minnesota, Dickey county i state of North Dakota og McPherson county i state of South Dakota.
 • 1. april 2022 - Dickey county i state of North Dakota og Charles mix og Edmunds counties i state of South Dakota.
 • 2. april 2022 - Humboldt og Sac counties i state of Iowa, Stearns county i state of Minnesota, Johnston, Lamoure og Wayne counties i state of North Carolina og Lake og Spink counties i state of South Dakota.
 • 3. april 2022 - Becker, Dodge, Kandiyohi og Le Sueur counties i state of Minnesota og Erath county i state of Texas,
 •  4. april 2022 - Hamilton county i state of Iowa, Kandiyohi og Morrison counties i state of Minnesota, LaMoure county i state of North Dakota og McPherson county i state of South Dakota.
 • 5. april 2022 - Hardin county i state of Iowa, Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns og Waseca counties i state of Minnesota, Orleans county i state of New York, Wayne county i state of North Carolina, Beadle, Clark, Faulk og Spink counties i state of South Dakota.
 • 6. april 2022 - Wayne county i state of North Carolina, McPherson county i state of South Dakota og Racine county i state of Wisconsin.
 •  7. april 2022 - Waseca county i  state of Minnesota, Cascade county i state of Montana og Wayne county i state of North Carolina.
 • 8. april 2022 - Elkhart county i state of Indiana, Kandiyohi, Otter Tail og Renville counties i state of Minnesota og Stutsman county, state of North Carolina.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at utbrudd av høypatogen fugleinfluensa varslet den 3. desember 2021 ved Gretna, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i Scotland, ved Richmond, Richmondshire, North Yorkshire i England, ved Annan, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i Scotland, ved Clifford, Hereford og South Herefordshire, Herefordshire i England og ved Aspatria, Allerdale, Cumbria i England nå er bekjempet. Kommisjonen har evaluert informasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/649
Celexnr.: 32022R0649

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: