Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/588 av 8. april 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/588 of 8 April 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

  • 23. mars 2022 - Suffolk county i state of New York.
  • 25. mars 2022 - Hutchinson county i state of South Dakota og Suffolk county i state of New York.
  • 27. mars 2022 - Hutchinson county i state of South Dakota, Clark county i state of South Dakota og McPherson county i state of South Dakota.
  • 28. mars 2022 - Guthrie county i state of Iowa og Hamilton county i state of Iowa.
  • 29. mars 2022 - Bon Homme county i state of South Dakota, Spink county i state of South Dakota, Kandiyohi county i state of Minnesota, Lac qui Parle county i state of Minnesota, Monroe county i state of New York, Johnston county i state of North Carolina, Kidder county i state of North Dakota og Edmunds county i state of South Dakota.
  • 30. mars 2022 - Buena Vista county i state of Iowa og Brule county i state of South Dakota.

Myndighetene i USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/588
Celexnr.: 32022R0588

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: