Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/623 av 11. april 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2022/623 of 11 April 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en smittsom virussykdom som affiserer fugler. Sykdommen har store konsekvenser for lønnsomheten av fjørfenæringen ved at den forårsaker forstyrrelser i handel internt i EØS og eksport til tredjeland i tillegg til at sykdommen har høy dødelighet hos holdte fjørfe. HPAI kan infisere trekkfugl som under fugletrekkene vår og høst, kan spre sykdommen over lange avstander. Tilstedeværelse av fugleinfluensaviruset i villfuglpopulasjonen utgjør en kontinuerlig risiko for spredning av smitte til holdte fjørfe og andre fugler i fangenskap ved direkte og indirekte kontakt. Ved utbrudd av HPAI i et anlegg med holdte fugler er det en risiko for smittespredning til andre anlegg med holdte fugler.

Beslutning (EU) 2021/641 angir i vedlegget hvilke områder, i EØS-land med utbrudd av HPAI, som omfattes av restriksjonssoner mot HPAI i henhold til forordning (EU) 2020/687, beskyttelsessone og overvåkningssone, og til hvilken dato sonen opprettholdes. Vedlegget vil endres fortløpende for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbrudd av HPAI i EØS-landene.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2021/641 for å avspeile endret epidemiologisk situasjon i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania.

I henhold til artikkel 23 av forordning (EU) 2020/687 kan myndighetene etter en risikovurdering, tillate forflytning av fjørfe, fugler i fangenskap, rugeegg og spesifikt patogenfrie egg fra restriksjonssoner. Slike forsendelser skal ledsages av et helsesertifikat, men det spesifiseres ikke i forordningen hvilket helsesertifkat som skal benyttes i slike tilfeller. Som en midlertidig løsning, endrer denne rettsakten artikkel 1 og artikkel 3a bokstav c av beslutning (EU) 2021/641, slik at det her spesifiseres at det er helsesertifikatet i vedlegg I til forordning (EU) 2021/403 med en ekstra attestasjon om at forsendelsen tilfredsstiller bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/641, som skal benyttes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2021/641 retter seg mot EØS-land med utbrudd av HPAI. Beslutningen er gjennomført i forskrift om særskilte beskyttelses- og nødtiltak mot sykdommer internt i EØS. Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av beslutningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til EU Kommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om HPAI-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Spesifikasjon av hvilket helsesertifkat som skal benyttes ved forflytning av fjørfe, fugler i fnagenskap og fjørfeprodukter fra restriksjonssoner er med på å tydeliggjøre regelverket og forenkle etterlevelsen av det.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/623
Celexnr.: 32022D0623

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 13.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker