Vet - korr. nedtegnelse av medsinbruk i hestepasset

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/524 av 27. januar 2022 som korrigerer delegert forordning (EU) 2021/577 når det gjelder visse referanser til veterinære legemidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/524 of 27 January 2022 correcting Delegated Regulation (EU) 2021/577 as regards certain references to veterinary medicinal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/577 gir bestemmelser om hvordan visse typer medisinering av hestedyr skal nedtegnes i hestepasset. Dette dreier seg om medisinering etter artikkel 112 av forordning (EU) 2019/6 dvs preparater som ikke er godkjent til matproduserende dyr og gir permanent eksklusjon fra matkjeden. Det dreier seg også om medisinering etter artikkel 115 av forordning (EU) 2019/6 dvs preparater som er godkjent til hestedyr og gir 6 måneders eksklusjon fra matkjeden.

Rettsakten korrigerer en feil i fortalepunkt 4, punkt 1(a), 2(a) og 2(b) av vedlegg I, og punkt 1(c)(ii) av vedlegg II i forordning (EU) 2021/577. Feilen består i at ordet "veterinært legemiddel" er feilaktig brukt der teksten refererer til legemidler som brukes både i human- og veterinærmedisin. "Veterinært legemiddel" skal derfor korrigeres til "legemiddel" på de angitte stedene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2019/6 er innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Forordning (EU) 2021/577 er innlemmet i EØS-avtalen med ikrafttredelse samtidig som forordning (Eu) 2019/6. Denne rettsakten vil derfor ikke tre i kraft i EØS-avtalen før de to nevnte forordningene.

Rettsakten vil gjennomføres som en endring av forordning (EU) 2021/577 i landdyrsporbarhetsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at denne rettsakten ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevent og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/524
Basis rettsaktnr.: 2021/577
Celexnr.: 32022R0524

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2022
Frist returnering standardskjema: 21.03.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: