CSAM

Forslag til forordning for å forebygge og bekjempe seksuelt overgrep mot barn

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules to prevent and combat child sexual abuse

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2022

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 11. mai 2022 frem forslag til et nytt rammeverk for å forebygge og bekjempe seksuelt overgrep mot barn på nett (CSAM). Kommisjonen mener dagens system, som bygger på frivillig sporing og rapportering fra selskapenes side, ikke er tilstrekkelig, og forordningsforslaget pålegger leverandører å spore, rapportere og fjerne bilder og video som viser seksuelle overgrep begått mot barn.

Forordningsforslaget vil blant annet pålegge leverandører av vertstjenester eller mellommenneskelige kommunikasjonstjenester (interpersonal communication services) å vurdere risikoen for at deres tjenester brukes til å spre materiale med overgrep mot barn, eller for å søke kontakt med barn, såkalt «grooming». Leverandørene vil også måtte foreslå risikoreduserende tiltak. Medlemslandene skal utpeke nasjonale myndigheter som vil få ansvar for å gjennomgå risikovurderingen. Hvis disse myndighetene fastslår at det fortsatt er en betydelig risiko, kan de be en domstol eller en uavhengig nasjonal myndighet om å utstede en ordre om sporing av kjent eller nytt materiale, eller grooming. Sporingsordren er tidsbegrenset og er rettet mot en bestemt type innhold på en bestemt tjeneste.

Kommisjonen ønsker også å etablere et nytt uavhengig EU-senter for å bekjempe seksuelt misbruk av barn, som skal assistere medlemslandene og selskaper i implementeringen av regelverket. Ekspertsenteret vil samarbeide tett med Europol, og være lokalisert i Haag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningsforslaget er hjemlet i EU-traktaten (TEUV) artikkel 114 (det indre markeds funksjon). 

Tjenesteleverandørene som forordningsforslaget omfatter, har etter gjeldende norsk rett, ingen plikt til slik avdekking, rapportering og fjerning av overgrepsmateriale på nett. En implementering av forordningen vil kreve nye hjemler i nasjonal rett for slike aktiviteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det finnes ingen nasjonal myndighet for mottak og gjennomgang av risikovurdringer fra tjenesteleverandørene i dag, slik at denne må etableres eller plasseres i allerede eksisterende institusjon. Det samme gjelder en uavhengig nasjonal myndighet.     

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker