Endring av vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1389 av 2. august 2022 som endrer og retter i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater som er godkjent for innførsel til unionen av visse fiskeriprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1389 of 2 August 2022 amending and correcting Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain fishery products

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-Kommisjonen den 2. august 2022, og kunngjort i Official journal 11. august 2022.

Rettsakten trådte i kraft i EU den 12. august 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/1389 gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Det gjøres endringer og korrigeringer i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX angående hvilke tredjestater eller regioner i disse det kan innføres visse fiskeriprodukter fra. 

I fortalepunkt (3) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at tredjestatene Bangladesh, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Sør Korea, Sri Lanka, Myanmar/Burma, Mexico, Malaysia, Panama, Peru, Filippinene, Saudi Arabia, Thailand,  Taiwan og Vietnam har fått godkjent sine kontrollprogrammer for reststoffer for alle fiskeriprodukter i kategorien akvakultur og endringene er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (4) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at tredjestaten Marokko har fått godkjent sitt kontrollprogram for reststoffer for "finfish" i kategorien akvakultur og endringen er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endring i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (5) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at for Iran er rogn føyd til kaviar og krepsdyr i kategorien akvakultur i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405. 

I fortalepunkt (6) fremkommer at Uganda har fått trukket tilbake godkjenningen av sitt kontrollprogram for reststoffer for "finfish" produkter i kategorien akvakultur. Uganda skal derfor fjernes fra listen over godkjente tredjestater for detnne kategorien og denne endringen er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (7) fremkommer at forordning (EU) 2022/363 førte opp De forente arabiske emirater i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 for akvakuturprodukter selv om tredjestaten ikke hadde fremlagt et kontrollprogram for reststoffer for kategorien akvakulturprodukter. Forordning (EU) 2022/1389 fjerner derfor De forente arabiske emirater fra vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 for den aktuelle kategorien.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i den forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/405.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2022/1389
Celexnr.: 32022R1389

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: