Energimerking, endring av energimerkeforordningene for klimaanlegg, lyskilder, skjermer, kjøleapparater og kjøleapparater til direktesalg

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av XXX som endrer delegerte forordninger (EU) nr. 626/2011, (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 og (EU) 2019/2018 med hensyn til krav om energimerking av klimaanlegg, elektroniske skjermer, lyskilder, kjøleapparater og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX correcting Delegated Regulations (EU) No 626/2011, (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 and (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling requirements of air conditioners, electronic displays, light sources, refrigerating appliances, and refrigerating appliances with a direct sales function

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2022

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Bakgrunn

Dette regelverket er knyttet til rammeforordning (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Utkastet til delegert endringsforordning foreslår mindre endringer i vedleggene til de gjeldende energimerkeforordningene for klimaanlegg og komfortvifter (626/2011), elektroniske skjermer (2019/2013), lyskilder (2019/2015), kjøleapparater (2019/2016) og kjøleapparater til bruk ved direktesalg (2019/2018). 

Eksempler på endringer:

Endringer i (EU) nr. 626/2011 om energimerking av klimaanlegg og komfortvifte:  

Vedlegg I rettes ved at forkortelsen "kWh/a" erstattes med "kWh/h"

Vedlegg III rettes ved at teksten "avrunda oppover til én desimal" knyttet til energieffektivitet/kapasitet erstattes med teksten "avrunda til nærmeste desimal". Teksten "avrunda oppover til nærmeste heltall" knyttet til energibruk, erstattes med teksten "avrunda til nærmeste desimal". Endringene innebærer at det innføres en ny avrundingsregel for avrunding av tallverdier for informasjon om energieffektivitet/kapasitet (COP, SCOP, EER og SEER) og energibruk.  Avrundingsregelen for lydeffektnivå forblir uendret. 

Endringer i  (EU) 2019/2013 om energimerking av elektroniske skjermer: 

Vedlegg II: korreksjonsfaktor skal kun benyttes for for skjermer med luminans > 500 cd/m2,

Vedlegg III: det presiseres at parameteren, Pmeasuree , skal anvendes både ved utregning av energibruk i påslått tilstand og ved utregning av energieffektivitetsindeksen. Videre kan energimerket maksimalt skaleres ned til 60% av bredde og høyde, og ikke av arealet, av den obligatoriske versjonen.

Vedlegg VI: det presiseres at parametrene "Høyeste verdi for hvit luminans ved den mest lyssterke konfigurasjonen i påslått tilstand" og "Høyeste forholdstall for hvit luminans" kun trenger å bli oppgitt dersom gitte betingelser er oppfylt.

Vedlegg IX: det presiseres at verifiseringstoleransene kommer til anvendelse også for "Høyeste verdi for hvit luminans ved normal konfigurasjonen" og "Høyeste verdi for hvit luminans ved den mest lyssterke konfigurasjonen i påslått tilstand".

Endringer i (EU) 2019/2015 om energimerking av lyskilder:

Vedlegg VI: I punkt 1(e) (11) og (12) skal "LED- og OLED-lyskilder" erstattes med "LED- og OLED-lyskilder knyttet til strømnettet." 

Vedlegg IX: I tabell 9 Verifikasjonstoleranser, skal "CRI og R9 [0–100]" erstattes med "CRI [0–100]."

Endringer i (EU) 2019/2016 om energimerking av kjøleapparater:

Vedlegg VI: I punkt 1, tabell 7, skal den termodynamiske parameter, r, for tostjernes avdeling være 1,80 og ikke 2,10.    

Endringer i (EU) 2019/2018 om energimerking av kjøleapparater til bruk ved direktesalg

I vedlegg IX benyttes det ikke verifiseringstoleranse for temperaturer, dvs at toleransen er satt til 0. Dette forholdet tydeliggjøres ved endring av vedlegg IV, punkt 2(b) der det skal spesifiseres at energiforbruket til kjøleapparat til bruk ved direktesal, Edaglig, skal måles i henhold til temperaturbetingelsene i tabell 4 i vedlegg IV. 

Merknader

Hovedrettsakten som er en rammerettsakt – energimerkeforordning (EU) 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2). 

Gjeldende norsk lovgivning for energimerkeordningen for produkter er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). Energimerkeforskriften for produkter trådte i kraft 01.06. 2013

Rettslige konsekvenser

Energimerkeforordning 2017/1369 er gjennomført i norsk rett ved endring i forbrukermerkeloven. Etter forbrukermerkeloven § 3a annet ledd, kan departementet gi forskrift om gjennomføring av forordninger gitt i medhold av energimerkeforordningen. Myndigheten er delegert til NVE. Dersom endringsforordningen blir innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen vil løse mindre tekniske problemer som er oppdaget i hovedforordningene. Det antas at endringene ikke vil ha større konsekvenser for norske aktører enn aktørene i EU. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

NVE vurderer utkastet til endringsforordning til i liten grad å påvirke norske interesser. NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 626/2011, 2019/2013, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2018

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker