Forordning 2022/1360; Part 21 Light - RMT.0727

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1360 av 28. juli 2022 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 når det gjelder implementering av mer forholdsmessige krav for luftfartøyer som brukes til sports- og rekreasjonsflyging

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1360 of 28 July 2022 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Opinion 05/2021 ble publisert i oktober 2021, og det ble i den forbindelse gjennomført høring med høringsfrist 28. januar 2022.

Saken har blitt behandlet i EASA komitémøte avholdt 26.-27. oktober 2021, og igjen 15-17. februar 2022 i EASA komiteen og Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler flere forordninger; hvorav dette notatet knytter seg til ny gjennomføringsforordning 2022/1360 som endrer forordning (EU) 1321/2014. Det er også gjort korresponderende endringer gjennom delegert kommisjonsforordning 2022/1358 og gjennomføringsforordning 2022/1361 som endrer forordning (EU) 748/2012, se egne EØS-notat for disse forordningene. Saken bygger på et regelverksforslag som er publisert som EASA Opinion 05/2021 (saken har hos EASA saksnummer (Rulemaking Task) RMT.0727).

Målsettingen er forenklede regler om design, produksjon og sertifisering av lette luftfartøyer som brukes til privat-, sports-og rekreasjonsflyging (GA). EASA anser at den beste måten å innføre nødvendig proporsjonalitet i sertifiseringsprosessen er ved å innføre særlige regler angående design-og produksjonsaktiviteter for privat-, sports- og rekreasjonsflyging (Part 21 Light), som vil være atskilt fra den nåværende Part 21. Dette vil oppnås ved å legge til et nytt vedlegg (Annex Ib) til forordning (EU) nr. 748/2012 og innta overensstemmende endringer i denne forordningen og i forordning (EU) nr. 1321/2014.

Endringene skal gi en forholdsmessig tilnærming til godkjenning av luftdyktighetsprodukter, deler og utstyr, i tråd med ny basisforordning (EU) 2018/1139. Dette vil særlig i den initielle luftdyktighetsprosessen ta hensyn til de ulike risikonivåene som finnes innenfor GA, og er ment å redusere den administrative byrden og tilhørende kostnader, samtidig som det stimuleres til innovasjon.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 fastsetter kravene til kontinuerlig luftdyktighet for fly, herunder kravene til installasjon av komponenter på/i flyet. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/1358 introduserer et nytt vedlegg Ib (Part 21 Light) til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 for å gi større proporsjonalitet for fly som brukes innenfor området privatflyging, sportsflyging og rekreasjonsflyging (GA) . Visse data og informasjon som brukes for aktiviteter innenfor krav til kontinuerlig luftdyktighet i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 skal leveres av organisasjoner som er ansvarlig for designet i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012. Forordning (EU) nr. 1321/2014 må derfor endres for også å inkludere referanser til slike data og informasjon etablert i samsvar med det nye Annex Ib til forordning (EU) nr. 748/2012.

Forordning (EU) nr. 1321/2014 viser spesifikt til organisasjonene som er ansvarlige for utformingen som etablert i i samsvar med Annex I (Part 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. Det nye Annex Ib (Part 21 Light) til denne forordningen innfører en ny kategori av organisasjoner som kan være ansvarlig for designet og som også bør gjenspeiles i forordning (EU) nr. 1321/2014. Forordning (EU) nr. 1321/2014 endres derfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 1321/2014 er gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forordning 2022/1360 gjennomføres i norsk rett gjennom endring av vedlikeholdsforskriften.

Forordning (EU) 2022/1360 har hjemmel i forordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) nr. 1321/2014 må endres for også å inkludere referanser til data og informasjon etablert i samsvar med det nye Annex Ib til forordning (EU) nr. 748/2012.

Se ellers EØS-notat til delegert kommisjonsforordning 2022/1358 og gjennomføringsforordning 2022/1361 som endrer forordning (EU) 748/2012.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Med regelverksforslaget og mulighetene dette gir, forventes det at barrierene for inntreden i det europeiske reguleringssystemet vil bli senket samtidig som flysikkerheten opprettholdes. Dette forventes å styrke og stimulere allmennflysegmentet og muliggjøre enklere utvikling av nye flytyper. Elektrifisering av eksisterende fly eller helt nye elektriske fly vil for eksempel kunne være veldig aktuelt for norske aktører. Forslaget til nye "Part 21 Light" og relaterte endringer av eksisterende regelverk forventes å redusere reguleringsbyrden for designere og produsenter av fly som brukes til privat-, sports- og rekreasjonsflyging, mens et høyt sikkerhetsnivå fortsatt sikres. Med innføring av det foreslåtte regelverket vil vi få tilført et nytt nivå innenfor segmentet.

Luftfartstilsynet stiller seg positiv til forslaget.

Regelverket bør om mulig gjennomføres i norsk rett samtidig som det trer i kraft i EU.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1360
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32022R1360

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2021
Høringsfrist: 28.01.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker