Forordning om prosedyre for utpeking av EU-testsentre

Gjennomføringsforordning under markedstilsynsforordningen 2019/1020 om prosedyre for utpeking av EU-testsentre

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1267 of 20 July 2022 specifying the procedures for the designation of Union testing facilities for the purpose of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2022

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. juli 2022. 

Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 317/2023 av 8. desember 2023. Alle EFTA-landene tok konstitusjonelt forbehold. Pr 29. mai 2024 er det kun Liechtenstein som har hevet dette, mens Norge og Island har meldt om forsinkelse.

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning om prosedyre for utpeking av EU-testsentre springer ut av forordnning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen).  Artikkel 1 angir prosedyrene for utpekelse av EU-testsentre.  Artikkel 2 gjelder revurdering av utpekelsen av EU-testsentre og fremgangsmåten for dette. EU vedtok gjennomføringsforordningen den 20. juli 2022.

I artikkel 1 punkt 1 heter det at medlemslandenes testsentre skal utpekes etter en "call for interest" hvor vilkårene for å bli utpekt fremgår. I punkt 2 fremgår det at sentrene utpekes direkte av Kommisjonen, hvor betingelsene for deres utpekelse fremgår. Etter punkt 3 heter det at forut for utpekelsen skal EUPCN (European Union Product Compliance Network),  i henhold til artikkel 29 i forordning (EU) 2019/1020, konsulteres om følgende: a) de spesfikke produktkategorier og spesifikke risikiene i forbindelse med en produktkategori, som EU-testsentre skal teste b) betingelsene for utpekelse av EU-testsentre for å sikre et konsekvent høyt nivå for produkttesting og høy kvalitet av teknisk og vitenskapelig rådgivning.

I artikkel 2 punkt 1 heter det at Kommisjonen i samråd med EUPCN regelmessig tar utpekelsen av testsentre opp til revisjon for å sikre at disse oppfyller betingelsene for utpeksele og krav i artikkel 21, punkt 3,5 og 6 i forordning (EU) 2019/1020. I punkt 2 heter det at det fastsettes en frist for revisjon ved utpekselsen av testsentre og i punkt 3 fremgår det at dersom et EU-testsenter ikke oppfyller betingelsene for utpekelse, samt kravene i artikkel 21 punkt 3, 5 og 6, i forordning (EU) 2019/1020, trekker Kommissjonen i samråd med EUPCN utpekelsen tilbake.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Vurdering av forordningen om prosedyren for utpeking av EU-testsentre, er at den faller inn under EØS-avtalens tematiske virkeområde, herunder fri vareflyt og kontroll med denne. Rettsakten vurderes EØS-relevant.
Det referes i artikkel 2 punkt 1 og 3 til markedstilsynforordningen. Markedstilsynsforordningen er enda ikke inntatt i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, og gjennomføringsforordingen om prosedyre for utpekselse av EU-testsentre vil følgelig vente til denne er inntatt i norsk rettt.
Når markedstilsynsforordingen er inntatt i norsk rett, vil forordningen om utpekelse av EU-testsentre kunne gjennomføres ved forskrift med hjemmel i EØS-vareloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning om prosedyre for utpeking av EU-testsentre vil i seg selv ikke medføre økonomiske konsekvenser. Innføring av ny prosedyre vil trolig få noen administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært hørt hos de aktuelle departement/etater dvs KLD, JD, FIN, DSB og toll. Ingen hadde merknad.

Vurdering

Forordning om prosedyre for utpeking av EU-testsentre anses EØS-relevant og akseptabel, da den faller inn under avtalens tematiske virkeområde, herunder fri vareflyt og kontroll med denne. Det tas ikke forbehold om Stortingets samtykke til innlemmelsen etter EØS-avtalen art. 103. Forordningen om utpekelse av EU-testsentre vil kunne gjennomføres ved forskrift, med hjemmel i EØS-vareloven så snart markedstilsynsforordningen har trådt i kraft i Norge. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2022/1267
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2022
Frist returnering standardskjema: 03.10.2022
Dato returnert standardskjema: 23.06.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: