Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1375 av 5. august 2022 om avslag på godkjenning av ethoxyquin som fôrtilsetning som hører til funksjonsgruppen antioksidanter, og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1375 of 5 August 2022 concerning the denial of authorisation of ethoxyquin as a feed additive belonging to the functional group of antioxidants and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/96

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder avslag på re-godkjenning av antioksidanten ethoxyquin (EQ). Marine fôrmidler med høyt innhold av lagkjedete marine fettsyrer, er sensitive for oksidasjon og harskning, og må stabiliseres av en antioksidant for å sikre kvaliteten og hindre eksplosjonsfare. Dette gjelder spesielt ved langvarig transport og lagring. EQ er en meget effektiv syntetisk antioksidant som har blitt brukt i tiår til dette formålet av bla fiskemelindustrien. Det brukes også for å hindre oksidasjon og sikre kvaliteten av fettløselige vitaminer og karotenoider (pigment).

EQ var godkjent etter gammelt fôrtilsetningsstoffregelverk (direktiv 70/524/EEC) uten tidsbegrensing. I forbindelse med nytt regelverk for tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (forordning (EU) 1831/2003) skal alle tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk gjennomgå en ny risikovurdering av EFSA og en regodkjenning av EU-kommisjonen. I 2015 kom EFSA med sin første vurdering av EQ hvor de identifiserte visse potensielle farer med stoffet og samtidig som de ikke kunne konkludere iht. flere forhold (EFSA Journal 2015;13(11):4272). Med bakgrunn i denne vurderingen ble godkjenningen av EQ som antioksidant i fôrvarer suspendert (forordning (EU) 2017/962, forlenget i forordning (EU) 2021/412), og etter en overgangsfase ble all bruk stanset. Samtidig med suspensjonen, ble det laget et veikart sammen med søker (FEFANA asbl) om å framskaffe de dataene som manglet slik at EFSA kunne gjøre en ny vurdering.

I EFSA vurdering publisert i mars 2022 kunne de heller ikke denne gangen konkludere (EFSA Journal 2022;20(3):7166). EFSA kunne ikke utelukke at bruk av tilsetningsstoffet utsetter dyr med lang forventet levetid, og dyr som er oppdrettet for reproduksjon, for risiko. På grunn av mangel på data om tilstedeværelse av p-fenetidin i vev og i animalske matprodukter, kunne EFSA heller ikke trekke en konklusjon om maten er trygg for forbrukerne. De kunne ikke konkludere om bruk av EQ er trygt for terrestriske og akvatiske økosystemer, når stoffet brukes i fôr til landdyr. Det kan ikke utelukkes at EQ utgjør en risiko for den akvatiske næringskjeden, eller for marine sedimentlevende organismer som eksponeres for fôrtilsetningsstoffet, når det brukes i havmerder.

Søknad om re-godkjenning av EQ som antioksidant i fôr til alle dyr er derfor avslått.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

EQ er en svært effektiv antioksidant som har vært brukt av fiskemelindustrien i flere tiår, og har vært viktig for sektoren både fra kvalitets- og sikkerhetsperspektiv. Det har nå gått 2 år siden all bruk ble stanset. EQ er i stor grad blitt erstattet av en annen syntetisk antioksidant, butylert hyrdoksytoluen (BHT). Bransjen har rapportert om enkelte utfordringer spesielt i forhold til oksidering av fettløselige vitaminer og pigment, noe som kan resultere i redusert holdbarhet av fôr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1375
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: