Glykolipder, nytt tilsetningsstoff til bruk som konserveringsmiddel i drikkevarer

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1037 av 29. juni 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer

COMMISSION REGULATION (EU) 2022/1037 of 29 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of glycolipids as a preservative in beverages

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I desember 2019 mottok Kommisjonen en søknad om godkjenning av bruk av glykolipider som et nytt tilsetningsstoff.

Glykolipder kan bli benyttet som konserveringsmiddel i drikkeklare produkter (f.eks. på boks) og deres blandinger og konsentrater etter tillaging og klare for konsum.

Glykolipider blir produsert av soppen Dacryopinax spathularia i en gjæringsprosess. Glykolipidene virker som konserveringsmiddel og forlenger holdbarheten til drikkevarer. De beskytter mot forringelse av drikkevarene som er  forårsaket av mikroorganismer, og de hemmer veksten av patogene mikroorganismer. Glykolipider er aktive mot gjær, muggsopp og gram-positive bakterier og er et alternativ til andre konserveringsmidler som i dag er godkjent i drikkevarer. 

Grenseverdiene for glykolipider, gitt i næringsmiddelkategori 14.1.4 'Aromatiserte drikker' (unnatt drikker basert på melkeprodukter), 14.1.5.2 'Annet' (bare flytende te-, fruktte- og urtekonsentrater) og 14.2.1 'Øl og maltdrikker' (bare alkoholfritt øl og maltdrikker) er numeriske og varierer fra 20 til 50 mg/kg.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har rirsikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av glykolipider som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning. EFSA  har satt en ADI på 10 mg/kg kroppsvekt per dag. Videre har EFSA  vurdert den høyeste estimerte eksponeringen, 3,1 mg/kg kroppsvekt per dag, hos småbarn, og konkluderer med at bruken av glykolipider som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Det nye tilsetningsstoffet er gitt E-nummer E246. Dette tilsetningsstoffet kan brukes som konserveringsmiddel i aromatiserte drikkevarer, bare flytende te-, fruktte- og urtekonsentrater og alkoholfritt øl og maltdrikker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har risikovurdert det nye tilsetningsstoffet, og konkluderer med at bruken av glykolipider (E246) som tilsetningsstoff i næringsmidler ikke fører til en økt helserisko av betydning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1037
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012
Celexnr.: 32022R1037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 05.09.2022
Høringsfrist: 14.08.2022
Frist for gjennomføring: