Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 12

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1392 av 11. august 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 med hensyn til IAS 12

Commission Regulation (EU) 2022/1392 of 11 August 2022 amending Regulation (EC) No 1126/2008 as regards International Accounting Standard 12

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2022/1392 ble vedtatt i EU 11. august 2022, og trer i kraft på tyvendedagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra den første dag i det første regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere. Kommisjonsforordningen er gjennomført i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. 

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2022/1392 vedtar endringer til IAS 12 Inntektsskatt og IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS. Endringene tydeliggjør hvordan foretak regnskapsmessig skal behandle utsatt skatt på transaksjoner. IFRS 1 ble endret for å sikre overenstemmelse mellom standardene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2022/1392 er gjennomført i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)5718
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1392
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1392

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.09.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 354/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker