Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter fra Israel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/985 av 22. juni 2022 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter fra Israel er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/985 of 22 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Israel to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 22. juni 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 14. juli 2022. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR § 1 nr. 25.

Sammendrag av innhold

ESMA har muligheten til å anerkjenne tredjelands sentrale motparter (CCP) i de tilfeller hvor EU-kommisjonen har vedtatt en beslutning som sier at de rettslige og tilsynsmessige forholdene som regulerer CCP'er i et aktuelt tredjeland er likeverdige med de krav som stilles i EMIR, en såkalt likeverdighetsbeslutning.

Ettersom EU-kommisjonen nå har fattet slik beslutning forsåvidt gjelder CCPer hjemmehørende i Israel vil aktører fra EØS, etter at en anerkjennelse fra ESMA foreligger, kunne benytte seg av relevante CCP'er fra Israel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er inntatt i § 1 nr. 25 i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR med hjemmel i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ikke nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/985
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0985

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2022
Frist returnering standardskjema: 02.11.2022
Dato returnert standardskjema: 14.10.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker