Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i India

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/901 av 8. juni 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 om sentrale motparter under tilsyn av International Financial Services Centres Authority

Commission Implementing Decision (EU) 2022/901 of 8 June 2022 amending Implementing Decision (EU) 2016/2269 as regards central counterparties under the supervision of the International Financial Services Centres Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble truffet av EU-kommisjonen 8. juni 2022 og trådte i kraft 10. juni 2022. Den er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR § 1 nr. 12. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/903 er en likeverdighetsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i India etter artikkel 25 (6) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdighetsvurderingen innebærer at den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA kan anerkjenne sentrale motparter etablert i India slik at de kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS. Slike likeverdighetsvurderinger skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS, er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Beslutningen gjelder for de juridiske og tilsynsmessige ordningene for sentrale motparter i India som er overvåket av Securities and Exchange Board of India (SEBI) og Reserve Bank of India.

Bakgrunnen for beslutningen er at International Financial Services Centers Authority (IFSCA) per 1. oktober 2020 overtok tilsynet med sentrale motparter i International Financial Services Centres (IFSC) i India. I tillegg opphørte delvis regelverket nevnt i artikkel 1 nr. 1 i gjennomføringsvedtak (EU) 2016/2269 å gjelde for IFSC-ene per 16. april 2021. Siden da har Market Infrastructure Institutions Regulations, utstedt av IFSCA, blitt brukt på sentrale motparter etablert i IFSC.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er inntatt i § 1 nr. 12 i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR med hjemmel i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/901
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema: 01.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker